Tvarkos, aprašai, įsakymai
Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
2023-2027 metų strateginis planas 2023-08-31 21:40:51 1.38 MB
Ugdymo planas 2023 - 2024 ir 2024-2025 m. m. 2023-08-31 21:40:51 1.27 MB
2018-2022 metų strateginis planas 2023-08-31 21:40:51 534.22 KB
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m.

2023-08-31 21:40:51 926.27 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2023-08-31 21:40:52 964.79 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2023-08-31 21:40:52 527.64 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2023-08-31 21:40:52 226.38 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2023-08-31 21:40:53 33.87 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:40:53 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:40:54 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-08-31 21:40:54 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-08-31 21:40:55 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2023-08-31 21:40:55 199.69 KB
Darbo tvarkos taisyklės (nuo 2023-12-23) 2024-02-14 16:18:01 729.74 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2023-08-31 21:40:56 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2023-08-31 21:40:56 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2023-08-31 21:40:57 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2023-08-31 21:40:57 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-08-31 21:40:57 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2023-08-31 21:40:58 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-08-31 21:40:58 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2023-08-31 21:40:59 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-08-31 21:40:59 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-08-31 21:40:59 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-08-31 21:41:00 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-31 21:41:00 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-08-31 21:41:01 578.96 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2023-08-31 21:41:01 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-08-31 21:41:01 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-08-31 21:41:02 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2023-08-31 21:41:02 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-08-31 21:41:03 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2023 2023-08-31 21:41:03 230.95 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:41:03 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:41:04 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2023-08-31 21:41:04 125.16 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2023-08-31 21:41:05 89.25 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2023-08-31 21:41:05 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2023-08-31 21:41:05 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2023-08-31 21:41:06 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-08-31 21:41:06 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2023-08-31 21:41:07 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2023-08-31 21:41:07 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-08-31 21:41:07 429.76 KB
PUG dienotvarkė 2022 2023-08-31 21:41:08 43 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2023-08-31 21:41:08 446.72 KB
2022-2023 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-08-31 21:41:08 37.61 KB
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ 2023-08-31 21:41:09 195.04 KB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2023-08-31 21:41:09 240.59 KB
PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ DARBO GRUPĖS SUDĖTIS 2023-08-31 21:41:10 203.86 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2023-08-31 21:41:10 3.84 MB
5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis 2023-08-31 21:41:10 199.08 KB
Pradinių klasių konsultacijų tvarkaraštis 2023-08-31 21:41:11 219.72 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas ( 2023-10-31) 2023-11-09 12:50:29 1.08 MB
Atleidimo nuo muzikos, dailės, fizinio ugdymo pamokų tvarka 429.96 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 383.24 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2024) 2024-02-23 12:26:40 389.41 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas (2023-2024) 610.27 KB