Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-08-31 21:41:01 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2024 2024-05-30 16:33:07 232.53 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2023-08-31 21:41:07 206.48 KB
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA 2024 2024-05-07 08:14:51 200.42 KB
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS _ 2024 2024-03-01 14:22:18 253.61 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
2023-2027 metų strateginis planas 2023-08-31 21:40:51 1.38 MB
Ugdymo planas 2023 - 2024 ir 2024-2025 m. m. 2023-08-31 21:40:51 1.27 MB
2018-2022 metų strateginis planas 2023-08-31 21:40:51 534.22 KB
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m.

2023-08-31 21:40:51 926.27 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2023-08-31 21:40:52 964.79 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2023-08-31 21:40:52 527.64 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2023-08-31 21:40:52 226.38 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2023-08-31 21:40:53 33.87 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:40:53 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:40:54 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-08-31 21:40:54 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-08-31 21:40:55 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2023-08-31 21:40:55 199.69 KB
Darbo tvarkos taisyklės (nuo 2023-12-23) 2024-02-14 16:18:01 729.74 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2023-08-31 21:40:56 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2023-08-31 21:40:56 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2023-08-31 21:40:57 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2023-08-31 21:40:57 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-08-31 21:40:57 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2023-08-31 21:40:58 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-08-31 21:40:58 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2023-08-31 21:40:59 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-08-31 21:40:59 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-08-31 21:40:59 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-08-31 21:41:00 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-31 21:41:00 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-08-31 21:41:01 578.96 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2023-08-31 21:41:01 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-08-31 21:41:01 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-08-31 21:41:02 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2023-08-31 21:41:02 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-08-31 21:41:03 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2024 2024-05-30 16:33:07 232.53 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:41:03 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:41:04 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2023-08-31 21:41:04 125.16 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2023-08-31 21:41:05 89.25 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2023-08-31 21:41:05 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2023-08-31 21:41:05 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2023-08-31 21:41:06 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-08-31 21:41:06 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2023-08-31 21:41:07 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2023-08-31 21:41:07 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-08-31 21:41:07 429.76 KB
PUG dienotvarkė 2022 2023-08-31 21:41:08 43 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2023-08-31 21:41:08 446.72 KB
2022-2023 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-08-31 21:41:08 37.61 KB
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ 2023-08-31 21:41:09 195.04 KB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2023-08-31 21:41:09 240.59 KB
PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ DARBO GRUPĖS SUDĖTIS 2023-08-31 21:41:10 203.86 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2023-08-31 21:41:10 3.84 MB
5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis 2023-08-31 21:41:10 199.08 KB
Pradinių klasių konsultacijų tvarkaraštis 2023-08-31 21:41:11 219.72 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas ( 2023-10-31) 2023-11-09 12:50:29 1.08 MB
Atleidimo nuo muzikos, dailės, fizinio ugdymo pamokų tvarka 429.96 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 383.24 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2024) 2024-05-28 16:44:29 391.93 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas (2023-2024) 610.27 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:24 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:24 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:24 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:25 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:25 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:25 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:26 231.42 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:26 261.27 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:27 264.22 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:27 353.63 KB
2021 gegužės mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:27 368.8 KB
2021 birželio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:28 261.63 KB
2021 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:28 262.49 KB
2021 spalio mėnesio veiklos planas

2023-12-27 15:57:29 287.17 KB
2021 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:29 256.75 KB
2021 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:29 308.95 KB
2022 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:30 336.92 KB
2022 vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:30 275.88 KB
2022 kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:31 383.96 KB
2022 balandžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:31 389.79 KB
2022 gegužės mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:31 326.53 KB
2022 birželio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:32 377.69 KB
2022 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:32 335.19 KB
2022 spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:32 1.56 MB
2022 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:33 269.73 KB
2022 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:33 310.79 KB
2023 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:33 248.16 KB
2023 vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:34 501.84 KB
2023 kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:34 492.15 KB
2023 balandžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:34 283.55 KB
2023 gegužės mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:35 366.55 KB
2023 birželio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:35 269.72 KB
2023 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:35 252.16 KB
2023 spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:36 396.16 KB
2023 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:36 392.78 KB
2023 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:36 302.69 KB
2024 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:37 331.62 KB
2024 vasario mėnesio veiklos planas 405.13 KB
2024 kovo mėnesio veiklos planas 284 KB
2024 balandžio mėnesio veiklos planas 277.01 KB
2024 gegužės mėnesio veiklos planas 510.22 KB
2024 birželio mėnesio veiklos planas 690.5 KB
Kiti dokumentai
VDM dienotvarkė 197.11 KB
VDM veiklos planas 200.31 KB
Metų veiklos planai
2023 metų mokyklos veiklos planas 2023-02-21 20:45:03 2.58 MB
2022 metų mokyklos veiklos planas 2023-02-21 20:45:03 2.15 MB
2021 metų mokyklos veiklos planas 2023-02-21 20:45:03 2.52 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2022-02-16 03:17:31 358.15 KB
Finansinė ataskaitos už 2018 metus. 2022-02-16 03:35:54 393.03 KB
Finansinė ataskaitos už 2020 metus. 2022-02-16 03:49:20 0.96 MB
Finansinė ataskaitos už 2021 metus. 356.76 KB
Finansinė ataskaitos už 2022 metus. 357.08 KB
Finansinė ataskaitos už 2023 metus. 373.5 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2022-02-16 05:04:57 11.41 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2022-02-16 03:39:32 3.88 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2022-02-16 03:39:58 3.85 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2023-2024 2023-02-27 08:47:36 1.84 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2023-2024 2023-02-27 08:46:55 1.71 MB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2023-2024 2023-02-27 08:46:20 5.74 MB
Pusryčių ir pavakarių valgiaraštis 2023-02-27 08:49:02 1.29 MB
Pritaikyto maitinimo valgiaraštis 2023-2024 2024-02-21 15:37:22 2.28 MB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2023-08-31 21:41:01 114.99 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE ATMINTINĖ 2022-02-16 11:40:38 397.81 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) METU 2022-02-16 03:38:02 188.85 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 VEIKLOS ATASKAITA IR 2024 UŽDAVINIAI 2024-04-18 11:47:28 594.15 KB
2022 VEIKLOS ATASKAITA IR 2023 UŽDAVINIAI 2024-01-18 22:07:04 5.17 MB
2021 VEIKLOS ATASKAITA IR 2022 UŽDAVINIAI 2024-01-18 22:07:04 528.55 KB
2020 VEIKLOS ATASKAITA IR 2021 UŽDAVINIAI 2024-01-18 22:07:04 461.94 KB
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI 2024-01-18 22:07:04 3.56 MB
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI 2024-01-18 22:07:04 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2024-01-18 22:07:05 546.71 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-08-31 21:41:01 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2023-08-31 21:41:02 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) 2022-02-16 03:27:23 17.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07)

2022-02-16 04:51:23 105.39 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2022-02-16 03:48:03 235.03 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 76.5 KB
Pavėžėjimo sutartis 2023-2024 8.38 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2024-02-19 11:17:05 485.74 KB
VKMM nuostatai 2024-02-19 11:16:38 6.68 MB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2022-02-16 03:04:26 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2022-02-16 03:04:52 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2022-02-16 03:15:10 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2022-02-16 03:15:38 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2022-02-16 03:15:44 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2022-02-16 03:16:36 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2022-02-16 08:17:00 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2022-02-16 03:17:18 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2022-02-16 06:08:02 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2022-02-16 02:35:03 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2022-02-15 05:23:30 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2022-02-16 03:53:34 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2022-02-16 03:34:27 522.33 KB
Mokinių, personalo ir mokinių tėvų patirčių ir savijautos stebėsenos ir Plačiojo mokyklos vertinimo 2023 apibendrinti rezultatai 4.08 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Saugumo rekomendacijos 450.24 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-08-31 21:40:55 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2023-08-31 21:40:55 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-08-31 21:41:03 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita (2019) 2022-02-16 00:35:00 691.27 KB
4 klasių ataskaita (2019) 2022-02-15 05:29:09 913.97 KB
6 klasių ataskaita (2019) 2022-02-15 21:01:08 681.89 KB
5 klasių ataskaita (2020) 2022-02-15 05:41:44 286.14 KB
4 klasių ataskaita (2021) 2022-02-15 05:25:49 293.34 KB
8 klasių ataskaita (2021) 2022-02-15 20:52:22 291 KB
4 klasių ataskaita (2022) 2024-01-23 13:44:03 750.53 KB
6 klasių ataskaita (2022) 2024-01-23 13:44:25 746.18 KB
8 klasių ataskaita (2022) 2024-01-23 13:44:51 746.31 KB
4 klasių ataskaita (2023) 661.01 KB
8 klasių ataskaita (2023) 707.94 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-08-31 21:41:06 227 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2023-08-31 21:41:08 446.72 KB
COVID-19 algoritmas 2022-02-16 03:40:58 3.91 MB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2020-11-30 2022-02-16 03:44:48 196.32 KB
ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO APRAŠO PATVIRTINIMO 2020-11-06 2022-02-16 03:45:03 407.66 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2021-01-04 2022-02-16 03:45:55 200.92 KB
Covid-19 algoritmas 2022-01-19 2022-03-22 09:24:10 4.3 MB
Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2022-02-15 05:38:40 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2022-02-15 05:28:54 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2022-02-16 03:22:51 313.68 KB