Eksternams

 

 

2021 M. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

Egzamino

data

Valstybinis brandos egzaminas

Egzamino centras

2021-06-07

Lietuvių kalba ir literatūra

 

 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

2021-06-09

Biologija

 

 

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija

2021-06-11

Informacinės technologijos

 

 

Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus

2021-06-14

Užsienio kalba (anglų)

 

 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

2021-06-16

Geografija

 

 

Vilniaus Radvilų gimnazija

2021-06-17

Užsienio kalba (prancūzų)

 

 

Vilniaus Senvagės gimnazija

2021-06-18

Matematika

 

 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

2021-06-21
2021-06-23

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

 

 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

2021-06-22
2021-06-23

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

 

 

Vilniaus Levo Karsavino mokykla

2021-06-23
2021-06-23

Užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalis

 

 

 Vilniaus Senvagės gimnazija

2021-06-25

Istorija

 

 

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

2021-06-28

Chemija

 

 

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija

2021-06-30

Užsienio kalba (rusų)

 

 

Vilniaus Levo Karsavino mokykla

2021-07-02

Fizika

 

 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

 

2021 M. PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

Egzamino

data

Valstybinis brandos egzaminas

Egzamino centras

2021-07-05

Lietuvių kalba ir literatūra

 

 

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla

2021-07-08

Istorija

 

 

Vilniaus "Santaros" gimnazija

2021-07-09

Matematika

 

 

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

Dokumentai

Eksternams Atnaujinta Dydis
Prašymas eksternams 2021-07-24 18:51:04 49.5 KB
COVID atmintinė laikantiems BE 2021 2021-07-24 17:35:26 215.86 KB

 


 

IŠRAŠAS

IŠ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO

Aktuali redakcija

 

EKSTERNŲ PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą kandidatas teikia mokyklos vadovui. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, brandos darbas, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojant į kitas mokyklas, tikslais. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį. Galima naudoti ir Nacionalinės švietimo agentūros duomenų perdavimo sistemoje KELTAS teikiamą prašymo formą. Prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Prašymą iki einamųjų metų rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų ir technologijų, iki lapkričio 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų, III gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo iki  einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos pasirinkimo pateikia:

12.3. eksternas – bazinės mokyklos vadovui; eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

 1. Kandidatai prašymą dėl muzikologijos brandos egzamino muzikinės klausos testo tipo pasirinkimo pateikia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki brandos egzamino. Laiku nepateikę prašymo, kandidatai atlieka muzikinės klausos A tipo testą.

Mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulius, arba profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa, pasirinkę technologijų mokyklinį brandos egzaminą, prašyme nurodo profesinio mokymo programos pavadinimą ir jos kodą.

 1. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama
 2. Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:
  15.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  15.2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  15.3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 15.3.1–15.3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
     15.3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
     15.3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga,  kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
     15.3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
  15.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
  15.5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
 3.  Pateikęs prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti. 

 

 

Apmokėjimas

Įmokėti 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Mokyklos rekvizitai:

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla – biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų  buhalterinė apskaita“,
kodas 300035837, Vilniaus g. 39/6, LT-01119 Vilnius,
atsiskaitomoji sąskaita  LT74 4010 0424 0393 1814,
Luminor Bank AS.

Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą (Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla) ir įmokos paskirtį (už egzaminus).

Atnaujinta: 2021-07-08
 • Priėmimas į mokyklą
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada