VDM

 • Paskelbta: 2018-11-13

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS

VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 M. M. Veiklos tikslas – saugaus ir kryptingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas. Uždaviniai:

2.1. individualios mokymosi pagalbos teikimas mokiniui ruošiant namų ruošos darbus ir mokytojų konsultacijos, saugus mokinių užimtumas po pamokų ir visapusiškas ugdymas visą dieną.

2.2. socialinės pagalbos teikimas mokiniui ir jo šeimai (pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams), mokinių socializacijos galimybių plėtojimas;

2.3. ugdymo turinio papildymas nemokamomis arba iš NVŠ krepšelio finansuojamomis lėšomis, tėvų (globėjų, rūpintojų) apmokamomis įvairiomis kokybiškomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas, priemonių įvairovė;

2.4. socialinės mokyklos partnerystės plėtojimas;

2.5. formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermės stiprinimas;

2.6. mokinių maitinimo paslaugų organizavimas. Dienotvarkė:

Laikas

Veiklos

12.05-13.30 val.

POILSIO VALANDA LAUKE

(esant nepalankioms oro sąlygoms - stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas ir kt.)

13.30-14.30 val.

NEBAIGTŲ UŽDUOČIŲ VALANDĖLĖ.

Mokytojo padėjėjo pagalba SUP mokiniams. Skaitymo lavinimo pratybos. Konsultacijos.

Vyresnių mokinių pagalbos pradinukams klubas ,,Žinių labirintai“.

14.30-15.00 val.

PAVAKARIAI.

15.00-15.30 val.

TĘSIAMA NEBAIGTŲ UŽDUOČIŲ VALANDĖLĖ.

15.30-17.00 val.

PASIRINKTINAI PIRMADIENIAIS - PENKTADIENIAIS

Pasakų diena, skaitymo valandėlės

Gamtos diena – stebėjimai, tyrimai ir kt. Patyriminės, pažintinės veiklos.

Veiklos netradicinėse aplinkose

Aktyvaus sporto diena. Draugiškumą ugdančios veiklos

Kūrybinės dirbtuvės (piešimas ant asfalto, akmenukų ir kt.).

17.00-18.00 val.

SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS:

Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto salėje, pasivaikščiojimai gamtoje.

Neformalusis švietimas kiekvieną dieną integruojamas į veiklas. Veiklos planas:

Tikslas

Veiklos pavadinimas

Laikas

Pastabos

Organizacinė

veikla

1. Tėvų prašymų nagrinėjimas.

2. Tėvų lūkesčių analizė.

3. Vaikų pomėgių analizė.

4. Susitarimų, darbotvarkės, maitinimo, VDM tvarkos aprašo aptarimas.

5. Finansavimo šaltinių ieškojimas.

6. Socialinių partnerių pritraukimas.

7. Tėvų įtraukimas į VDM veiklas.

8. Aplinkų pritaikymo ir edukacinių priemonių poreikio aptarimas.

9. VDM įgyvendinimo rezultatų įsivertinimo kriterijų aptarimas.

Rugsėjo

1-2 sav.

Pagalba mokantis

1. Pamokų ruoša.

2. Konsultacijos.

3. Skaitymo lavinimo pratybos.

4. Pagalba mokinys-mokiniui.

5. Makinių-savanorių pagalba.

Kasdien

Mokytojo padėjėjo ir

pagalbos mokiniui specialistų

pagalba.

Ugdomieji

užsiėmimai

1. Mokinių saviraiškos ugdymas per neformaliojo švietimo būrelius, meninę veiklą, filmų stebėjimą ir aptarimą, stalo žaidimus, gamtos laboratorijas, kūrybines dirbtuves, kūrybiškumo ugdymą, draugiškumą ugdančius užsiėmimus, ir kt. veiklas.

2. Parodos, konkursai.

3. Prevencinės programos.

Nuolat

NŠ būrelių vadovų,

socialinių partnerių,

pagalbos mokiniui specialistų,

informacinio centro

darbuotojų,

bendruomenės

mokinių

tėvų įtraukimas.

Sveikatinimo

užsiėmimai

1. Žaidimai, veiklos lauke, sporto aikštyne, sporto salėje,

2. Pasivaikščiojimai mokyklos teritirijoje ir už jos ribų.

3. Turistų centro Laipiojimo sienelė.

Kasdien

NŠ būrelių vadovų,

pagalbos mokiniui specialistų, mokinių

tėvų įtraukimas.

Kultūrinės, pažintinės ekskursijos,

išvykos.

Pagal VDM grupių veiklos planus.

1 kartą per dvi savaites

Mokinių kultūros

pasas, tėvų lėšos.

VDM veiklos

apibendrinimas.

VDM įgyvendinimo rezultatų įsivertinimas ir aptarimas.

2019 m.

birželis Aplinkų pritaikymas: žaidimų-poilsio zonos koridoriuose, žaidimų zona kieme, gamtos klasės, aktų salė, sporto salė, informacinių technologijų klasė, gamtos mokslų ir technologijų kabinetai, biblioteka, informacinis centras. Galimi finansavimo šaltiniai: neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, VDM projekto lėšos mokytojo padėjėjo pareigybei, socialinių partnerių nemokamos paslaugos, tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšos. Visos dienos mokyklos įsivertinimo kriterijai: tėvų ir mokinių apklausos, mokymosi rezultatai ir pažanga, psichologinis tyrimas apie emocinę vaikų savijautą mokykloje.

_______________________

Nepamirškite padėkoti autoriui
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.05 – 08.50
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Sveikatiada
Aktyvi mokykla
Sveika mokykla