Mokytojų taryba

1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. Agnė Brodovska, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

3. Jolita Dieninienė, psichologė;

4. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė;

5. Rasa Raudienė, anglų k. vyr. mokytoja;

6. Kristina Rimkutė, anglų kalbos ir dailės mokytoja;

7. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

8. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyr. mokytoja.

9. Asta Šermukšnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

 Mokytojų tarybos funkcijos:

  1.  inicijuoja Mokyklos kaitos procesus;

  2.  formuoja strateginius mokyklos tikslus, viziją, filosofiją, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius

  3.  dalyvauja planuojant Mokyklos veiklą;

  4.  dalyvauja sudarant mokyklos ugdymo planą;

  5.  svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo(si) rezultatus;

  6.  aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;

  7.  analizuoja mokinių mokymosi krūvius, nepažangumo ir nelankymo priežastis;

  8.  aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

  9.  priima nutarimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais teisės aktais;

  10.  teikia Mokyklos direktoriui, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo;

  11.  analizuoja, kaip Mokykla vykdo veiklos ir ugdymo planus;

  12.  svarsto darbo tvarkos taisykles ir teikia jas Mokyklos tarybai pritarti  

  13.  vykdo mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną ir teikia siūlymus  

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Sveika mokykla
Aktyvi mokykla
Sveikatiada