Mokinių taisyklės

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

(Ištrauka)

 

107. Mokiniai turi teisę:

107.1. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje, įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, ir pagrindinį išsilavinimą;

107.2. mokytis savarankiškai;

107.3. dalyvauti Mokyklos valdyme: organizuoti mokinių savivaldą, dalyvauti Mokyklos taryboje, išsakyti savo nuomonę dėl ugdomojo proceso organizavimo, ugdymo plano ir kt.;

107.4. nustatyta tvarka naudotis Mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto ir aktų salėmis, dirbtuvėmis bei mokomaisiais kabinetais;

107.5. puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas;

107.6. dalyvauti popamokinėje veikloje;

107.7.  burtis   į   visuomenines   organizacijas,   kurių   veikla   neprieštarauja   Lietuvos Respublikos įstatymams;

107.8. leisti laikraščius, sienlaikraščius, organizuoti mokyklines radijo laidas ir t. t.;

108. Mokiniai privalo:

108.1. gerai žinoti ir laikytis Mokyklos nuostatų, Darbo tvarkos taisyklių, Mokinio elgesio taisyklių;

108.2. nuolat lankyti Mokyklą, kitus privalomus užsiėmimus, nevėluoti į pamokas;

108.3.  būti drausmingiems, stropiai ir sąžiningai mokytis, ugdytis savarankiško darbo įgūdžius;

108.4. gerbti savo Tėvus, kitus šeimos narius, kultūringai elgtis ir pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais;

108.5. gali būti pateisintos ne daugiau kaip 5 dienos per mėnesį;

108.6. kai turi 14 metų, pasirinkti dorinį ugdymą (tikybą arba etiką), neformaliojo švietimo užsiėmimus pagal Mokyklos galimybes;

108.7. dalyvauti    mokiniams    skirtuose   renginiuose    ir    susirinkimuose,    dalykinėse olimpiadose, čempionatuose, sporto varžybose, Mokyklos mokinių savivaldoje, projektuose;

108.8. dėvėti  tvarkingą,  švarią  uniformą  visus  mokslo  metus:  švarkelį/džemperį  su Mokyklos emblema, kaklaraištį (švenčių metu), tamsų sijoną/kelnes, baltas palaidines/marškinius (švenčių metu);

108.8.1. šventinė uniforma privaloma per valstybines ir mokyklines šventes, atstovaujant Mokyklą kitose įstaigose ar oficialiuose renginiuose;

108.9. laikytis higienos reikalavimų;

108.10.  neprieštarauti dėl visuomenės sveikatos specialisto vykdomų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrų, pedikuliozės bei niežų;

108.11.  nenaudoti ryškaus veido makiažo, netinkančio darbo aplinkai;

108.12.  kepurę, paltą ar striukę palikti rūbinėje;

108.13.  turėti viską, kas reikalinga pamokai;

108.14.  tausoti vadovėlius, juos aplenkti. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti tvarkingus, suklijuotus vadovėlius bei grožinės literatūros knygas pagal Mokyklos nustatytą tvarką. Sugadinus ar pametus Mokyklos knygą, atsiskaityti nustatyta tvarka;

108.15.  visų dalykų sąsiuvinius tvarkyti pagal Mokyklos vieningus reikalavimus;

108.16.  laikytis darbo saugos taisyklių;

108.17.  valgyti tik Mokyklos valgykloje (ne kitose mokyklos patalpose);

108.18.  tausoti Mokyklos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą. Sugadinus inventorių, jį, padedant Tėvams, suremontuoti arba atlyginti nuostolius;

108.19.  pasikeitus gyvenamajai vietai ar telefono numeriui, nedelsiant apie tai informuoti klasės vadovą;

109. Mokiniams draudžiama:

109.1.  tyčiotis iš mokinių ar suaugusių asmenų;

109.2. vartoti svaiginamuosius ir(ar) toksines medžiagas (tabaką, alkoholį, psichotropines medžiagas), energetinius gėrimus, naudoti elektronines cigaretes Mokykloje, jos teritorijoje bei prieigose, išvykose ar kituose Mokyklos renginiuose, žaisti kortomis, žaisti azartinius žaidimus;

109.3.  dėvėti netinkamus darbo aplinkai drabužius;

109.4. 1-4 klasių mokiniams mokykloje naudotis telefonu (išskyrus atvejus, kai telefonas reikalingas ugdymo procese ir kai leidžia mokytojas);

109.5. 5-10 klasių mokiniams pamokų metu privalu išjungti mobiliojo telefono garsą, draudžiama laikyti ant stalo ar kitaip juo naudotis (išskyrus atvejus, kai telefonas reikalingas ugdymo procese ir kai leidžia mokytojas). Jeigu mokinys nesilaiko šio punkto reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio telefoną be SIM kortelės ir jį grąžinti tik mokinio tėvams;

109.6. 5-10 klasių mokiniams naudotis telefonu ilgosios pertraukos metu;

109.7. mokykloje dirbant mokyklos kompiuteriu be mokytojo ar kito darbuotojo leidimo:

109.7.1. savarankiškai įdiegti ar kopijuoti naujas programas;

109.7.2. peržiūrėti ar atlikti kokius nors veiksmus svetimuose aplankuose;

109.7.3. žaisti kompiuterinius žaidimus;

109.8. neštis į Mokyklą daiktus, nesusijusius su ugdomuoju procesu;

109.9. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti silpnesnius už save;

109.10.  šiukšlinti Mokykloje ir jos teritorijoje;

109.11.  žaisti kortomis, žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;

109.12.  palikti pinigus rūbinėje.

110. Mokinių skatinimas:

110.1. puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu mokslo metų pabaigoje reiškiama padėka;

110.2. olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai apdovanojami Padėkos raštais;

110.3. kiekvienų metų Mindaugo vardo minėjimo – Mokyklos dieną mokiniui, išrinktam pagal nustatytus kriterijus, įteikiama „Metų Mindaugiečio“ statulėlė.

111. Pažeidus mokinių elgesio taisykles:

111.1. mokinio  individualus pokalbis su klasės vadovu;

111.2. klasės vadovas informuoja Tėvus apie netinkamą vaiko elgesį, blogą mokymąsi bei pamokų praleidinėjimą be priežasties;

111.3. pasikartojus  netinkamam  mokinio  elgesiui,  inicijuojamas  mokinio  pokalbis  su socialiniu pedagogu;

111.4. Tėvai kviečiami į Mokyklą pokalbiui;

111.5. klasės vadovo/mokytojo/socialinio pedagogo siūlymu mokinio elgesys svarstomas VGK;

111.6. raštu informuojama Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius/ Vilniaus miesto policijos komisariatas.

--------------------------------------------------

SUDERINTA

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos

tarybos 2023-12-22 posėdyje,

prot. Nr. MT-5

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Aktyvi mokykla
Sveika mokykla
Sveikatiada