Mokinių taisyklės

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

(Ištrauka)

 

54. Mokinių elgesio taisyklės.

54.1. Mokiniai turi teisę:

54.1.1.Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje, įgyti valstybinius standartusatitinkantį pradinį, ir pagrindinį išsilavinimą;

54.1.2.Mokytis savarankiškai;

54.1.3.Dalyvauti Mokyklos valdyme: organizuoti mokinių savivaldą, dalyvauti Mokyklos taryboje,išsakyti savo nuomonę dėl ugdomojo proceso organizavimo, ugdymo plano ir kt.

54.1.4.Nustatyta tvarka naudotis Mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto ir aktųsalėmis, dirbtuvėmis bei mokomaisiais kabinetais;

54.1.5.Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas;

54.1.6.Dalyvauti popamokinėje veikloje;

54.1.7.Burtis į visuomenines organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikosįstatymams;

54.1.8.Leisti laikraščius, sienlaikraščius, organizuoti mokyklines radijo laidas ir t. t.;

54.2.Mokiniai privalo:

54.2.1. Gerai žinoti ir laikytis Mokyklos nuostatų, Darbo tvarkos taisyklių, Mokinio elgesio taisyklių;

54.2.2. Nuolat lankyti Mokyklą, nevėluoti į pamokas, kitus užsiėmimus, stropiai mokytis;

54.2.3. Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, kultūringai elgtis ir pagarbiai bendrauti su  mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais;

54.2.4. Dokumentus, pateisinančius praleistas pamokas, pirmą dieną po nebuvimo Mokykloje, pateikti klasės auklėtojui (jeigu nebuvo tėvų žinutės elektroniniame dienyne). Tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį. Jeigu praleista daugiau 3 dienų, turi būti pateikta gydytojo pažyma (arba kitas dokumentas, jeigu mokinys pamokas praleido dėl neformaliojo švietimo veiklos). Nesant gydytojo pažymos ar kito dokumento (jeigu mokinys pamokas praleido dėl neformaliojo švietimo veiklos), tėvai rašo prašymą Mokyklos direktoriui dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo. Kitu atveju, pamokos nepateisinamos.

54.2.5. Kai turi 14 metų, pasirinkti dorinį ugdymą (tikybą arba etiką), neformaliojo švietimo    užsiėmimus pagal Mokyklos galimybes;

54.2.6. Dalyvauti Mokiniams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, dalykinėse olimpiadose,  čempionatuose, sporto varžybose, Mokyklos mokinių savivaldoje, projektuose;

54.2.7. Dėvėti tvarkingą, švarią uniformą visus mokslo metus: švarkelį su Mokyklos emblema, kaklaraištį (švenčių metu), tamsų sijoną/kelnes, baltas palaidines/marškinius (švenčių metu);

54.2.7.1. Šventinė uniforma privaloma per valstybines ir mokyklines šventes, atstovaujant Mokyklą kitose įstaigose ar oficialiuose renginiuose, per egzaminus, įskaitas;

54.2.8. Laikytis higienos reikalavimų.

54.2.9. Neprieštarauti dėl visuomenės sveikatos specialisto vykdomų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrų, pedikuliozės bei niežų;

54.2.10. Nenaudoti ryškaus veido makiažo, nesidažyti plaukų, rankų bei kojų nagų spalvomis, netinkamomis darbo aplinkai;

54.2.11. Kepurę, paltą ar striukę palikti rūbinėje;

54.2.12. Nepalikti pinigų rūbinėje;

54.2.13. Auskarus galima nešioti tik tinkamus darbo aplinkai, ne laisvalaikiui ir tik ausyse;

54.2.14. Būti drausmingu, ugdytis savarankiško darbo įgūdžius;

54.2.15. Turėti viską, kas reikalinga pamokai;

54.2.16. Tausoti vadovėlius, juos aplenkti. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti tvarkingus, suklijuotus vadovėlius bei grožinės literatūros knygas pagal Mokyklos nustatytą tvarką. Pametus Mokyklos knygą, atsiskaityti nustatyta tvarka;

54.2.17. Visų dalykų sąsiuvinius tvarkyti pagal Mokyklos vieningus reikalavimus;

54.2.18.Pamokų metu privalu išjungti mobiliojo telefono garsą, draudžiama laikyti ant stalo ar kitaip juo naudotis. Jeigu mokinys nesilaiko šio punkto reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio telefoną be SIM kortelės ir jį grąžinti tik mokinio tėvams;

54.2.19. Laikytis darbo saugos taisyklių;

54.2.20. Valgyti tik Mokyklos valgykloje (ne kitose mokyklos patalpose);

54.2.21. Tausoti Mokyklos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą. Sugadinus inventorių, jį, padedant tėvams, suremontuoti arba atlyginti nuostolius;

54.2.22. Nesineši į Mokyklą daiktų, nesusijusių su ugdomuoju procesu;

54.2.23. Nesisavinti svetimų daiktų, nereketuoti ir nereikalauti pinigų iš bendramokslių, neskriausti silpnesnių ir jaunesnių už save;

54.2.24. Nešiukšlinti Mokykloje ir jos teritorijoje;

54.2.25. Nevartoti svaiginamųjų ir toksinių medžiagų (tabako, alkoholio, psichotropiniųmedžiagų), energetinių gėrimų, nenaudoti elektroninių cigarečių Mokykloje, jos teritorijoje beiprieigose, išvykose ar kituose Mokyklos renginiuose, nežaisti kortomis, nežaisti azartiniųžaidimų;

54.2.26. Pasikeitus gyvenamajai vietai, telefono numeriui ar el. paštui, nedelsiant apie tai informuoti klasės auklėtoją;

54.2.27. Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, kultūringai elgtis ir pagarbiai bendrauti sumokytojais bei kitais Mokyklos bendruomenės nariais;

54.2.28. Būti drausmingiems, stropiai ir sąžiningai mokytis, ugdytis savarankiško darbo įgūdžius;

54.2.29. Tausoti vadovėlius, juos aplenkti. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti tvarkingus,suklijuotus vadovėlius mokytojams, knygas – bibliotekai. Pametus bibliotekos knygą,atsiskaityti bibliotekos nustatyta tvarka.

54.3. Mokiniams draudžiama:

54.3.1.Rūkyti, vartoti necenzūrinius žodžius, alkoholinius gėrimus, narkotikus, psichotropines medžiagas mokykloje ir jos teritorijoje;

54.3.2.Naudoti ryškų veido makiažą, dažytis plaukus, rankų bei kojų nagus spalvomis,netinkamomis darbo aplinkai;

54.3.3.Dėvėti netinkamus darbo aplinkai drabužius;

54.3.4.Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu;

54.3.5.Mokykloje, dirbant mokyklos kompiuteriu:

54.3.5.1.Savarankiškai įdiegti ar kopijuoti naujas programas;

54.3.5.2.Peržiūrėti ar atlikti kokius nors veiksmus svetimuose kataloguose;

54.3.5.3.Žaisti kompiuterinius žaidimus;

54.3.5.4.Dalyvauti nuotoliniuose lošimuose;

54.3.6.Nešiotis daiktus, nesusijusius su ugdomuoju procesu;

54.3.7.Pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriaustisilpnesnius ir jaunesnius už save;

54.3.8.Šiukšlinti mokykloje ir jos teritorijoje;

54.3.9.Žaisti kortomis, žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;

54.3.10.Palikti pinigus rūbinėje;

54.4. Mokinių skatinimas:

54.4.1.Puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu mokslo metųpabaigoje reiškiama padėka;

54.4.2.Olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai apdovanojami Padėkos raštais;

54.4.3.Kiekvienų metų Mindaugo vardo minėjimo – Mokyklos dieną geriausiam mokiniuiįteikiama „Metų Mindaugiečio“ statulėlė.

54. 5.Pažeidus mokinių elgesio taisykles:

54.5.1.Mokinio elgesys svarstomas klasėje;

54.5.2.Klasės auklėtojas informuoja tėvus apie netinkamą vaiko elgesį, blogą mokymąsi beipamokų praleidinėjimą be priežasties;

54.5.3.Tėvai kviečiami į Mokyklą;

54.5.4.Klasės mokinių ir auklėtojo ar mokytojo siūlymu mokinio elgesys svarstomas VGK;

54.5.5.Direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda: pastaba, papeikimas, raštu informuojamas VPK PK.

 VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Taisyklės skelbiamos Mokyklos internetinėje svetainėje www.mindaugo.vilnius.lm.lt

61.3. Mokinius su Taisyklėmis supažindina klasių auklėtojai.

61.4. Tėvams, kurių vaikai pradėjo mokytis Mokykloje iki Taisyklių paskelbimo Mokyklos       internetinėje svetainėje, su Taisyklėmis supažindinami per elektroninį dienyną.

61.5. Tėvai (mokiniai), kad susipažino su Taisyklėmis, patvirtina pasirašydami Mokymo(si) sutartį.

--------------------------------------------------

SUDERINTA

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos

tarybos 2015-11-26 posėdyje,

prot. Nr. MT-8

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Sveika mokykla
Sveikatiada
Aktyvi mokykla