Mokyklos taryba

MOKYTOJAI:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas (el. paštas: egidijus.sarmavicius@karaliusmindaugas.lt).
 2. Loreta Vyšniauskienė, istorijos mokytoja metodininkė (el. paštas:: loreta.vysniauskiene@karaliusmindaugas.lt).
 3. Rasa Raudienė, anglų kalbos vyr mokytoja, sekretorė (el. paštas: rasa.raudiene@karaliusmindaugas.lt).

TĖVAI:       

 1. Sandra Četrauskienė (el. paštas: grigaliunaite.sandra@gmail.com).
 2. Jūratė Laurinaitienė (el. paštas:  jurate@designjm.eu).
 3. Jonas Sadauskas (el. paštas: j.sadausk@gmail.com).

MOKINIAI:

 1.  Morta Čičelytė, 8a kl. (el. paštas: morta.cicelyte@karaliusmindaugas.lt).
 2.  Gabriela Šeidytė 8b kl. (el. paštas: gabriela.seidyte@karaliusmindaugas.lt).

VIETOS BENDRUOMENĖS ATSTOVAS:

      1. Vilius Kuzminskas (el. paštas: vilius.kuzminskas@gmail.com).

   Mokyklos tarybos kompetencija:

  1. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinių veiklos krypčių, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarkos;
  2. pritaria Mokyklos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
  3. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia Mokyklos bendruomenę Mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja Mokyklos kultūrą;
  4. teisės aktų nustatyta tvarka skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;
  5. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialius ir intelektinius išteklius;
  6. teikia siūlymus dėl metų finansinių sąmatų sudarymo, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
  7. svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo Mokyklos sąskaitoje galimybes, teikia siūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo;
  8. kiekvienais metais vertina Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
  9. mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinio elgesio normų pažeidimus, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
  10. teikia siūlymus dėl Mokyklos psichologinio mikroklimato, nagrinėja demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja Mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
  11. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Mokyklos savivaldos institucijų ar Mokyklos direktoriaus kompetencijai.
Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Aktyvi mokykla
Sveikatiada
Sveika mokykla