Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-07-11 20:08:41 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-07-09 14:12:30 91.23 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2020-07-10 13:31:38 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2020-07-11 11:42:38 202.81 KB
Mokinių, kviečiamų 2020-2021 m. m. mokytis Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje, sąrašas ( I etapas) 2020-07-09 14:11:35 16.47 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2020-07-11 15:31:18 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2020-07-11 15:31:11 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2020-07-11 15:31:21 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2020-07-11 15:31:14 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-07-11 15:31:16 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-07-11 15:31:26 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2020-07-11 15:31:28 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-07-12 10:49:49 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-07-11 15:50:11 199.69 KB
2017 metų mokyklos veiklos planas 2020-07-11 15:50:16 160.06 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2020-07-12 12:09:54 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-07-11 15:50:23 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2020-07-11 15:50:25 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2020-07-11 15:50:27 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2020-07-11 17:09:42 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2020-07-11 17:09:44 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2020-07-11 17:09:46 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2020-07-11 17:09:49 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2020-07-11 17:09:51 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2020-07-11 17:09:53 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020-07-11 17:09:55 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2020-07-11 17:09:57 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-07-11 17:10:00 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-07-11 17:10:03 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-07-11 20:08:41 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2020-07-11 20:52:06 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-07-08 22:00:35 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-07-12 09:32:24 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-07-09 09:26:16 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-07-11 16:28:12 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-07-09 16:04:44 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-07-09 14:12:30 91.23 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2020-07-12 10:37:13 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-07-10 13:33:35 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2020-07-10 14:12:35 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2020-07-10 13:31:38 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2020-07-11 11:42:38 202.81 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2020-07-02 05:09:38 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2020-07-02 05:09:41 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2020-07-11 15:15:46 256.61 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 2020-07-10 17:37:57 101.37 KB
Mokytojų konsultacijų teikimo grafikas 2020-07-07 17:12:26 99.01 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠO PAPILDYMAS 2020-07-06 10:58:36 354.25 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2020-07-11 14:12:16 199.54 KB
Prašymai, dokumentų formos
Prašymas eksternams 2020-07-11 15:31:23 50 KB
ŠMSM įsakymas dėl BE pakeitimo (2020 m. gegužės 8 d. Nr. V- 679) 2020-07-11 03:40:49 411.53 KB
PRAŠYMAS DĖL ATSISAKYMO LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2020-07-07 16:48:21 28 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-07-11 20:52:04 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2020-07-12 15:10:41 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-07-11 09:51:12 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-07-10 22:40:29 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2020-07-10 22:41:46 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2020-07-11 03:47:20 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2020-07-10 22:43:09 126.73 KB
Metų veiklos planai
2017 metų mokyklos veiklos planas 2020-07-11 15:50:16 160.06 KB
2018 metų mokyklos veiklos planas 2020-07-12 05:35:53 1.43 MB
2019 metų mokyklos veiklos planas 2020-07-12 12:50:25 1.82 MB
2020 metų mokyklos veiklos planas 2020-07-11 17:50:06 2.34 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2020-07-11 20:51:49 358.15 KB
Finansinė ataskaitos už 2018 metus. 2020-07-10 19:55:50 393.03 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2020-07-11 20:51:54 1.31 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-07-12 05:47:36 385.67 KB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2020-07-11 20:51:59 359.23 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-07-08 22:00:35 114.99 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI 2020-07-12 16:50:28 3.56 MB
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI 2020-07-11 11:30:19 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2020-07-11 05:51:18 546.71 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-07-12 09:32:24 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-07-11 16:28:12 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) 2020-07-09 13:28:17 17.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07) 2020-07-11 20:44:07 105.39 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-07-11 16:28:43 8.86 MB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2020-07-12 12:57:52 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2020-07-11 15:31:31 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2020-07-11 15:50:06 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2020-07-11 20:08:43 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2020-07-11 20:08:46 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2020-07-11 20:08:48 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2020-07-11 20:08:50 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2020-07-11 20:08:53 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2020-07-11 20:08:55 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2020-07-11 20:08:58 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-07-11 20:09:00 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-07-11 20:09:03 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-07-11 20:51:45 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-07-11 20:51:47 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-07-12 10:49:49 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-07-11 15:50:11 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-07-09 16:04:44 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita 2020-07-07 21:13:12 691.27 KB
4 klasių ataskaita 2020-07-08 05:25:42 913.97 KB
6 klasių ataskaita 2020-07-08 00:33:59 681.89 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 2020-07-10 17:37:57 101.37 KB
Mokytojų konsultacijų teikimo grafikas 2020-07-07 17:12:26 99.01 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠO PAPILDYMAS 2020-07-06 10:58:36 354.25 KB
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIZDO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2020-07-10 22:45:11 87.62 KB
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS BIRŽELIO MĖNESĮ 2020-07-09 04:55:00 101.61 KB
Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2020-07-12 11:38:44 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2020-07-12 14:53:11 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2020-07-11 14:51:15 313.68 KB
Eksternams Atnaujinta Dydis
Prašymas eksternams 2020-07-11 15:31:23 50 KB
ŠMSM įsakymas dėl BE pakeitimo (2020 m. gegužės 8 d. Nr. V- 679) 2020-07-11 03:40:49 411.53 KB
PRAŠYMAS DĖL ATSISAKYMO LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2020-07-07 16:48:21 28 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Pamokų tvarkaraštis