Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-10-01 02:02:39 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-09-22 01:58:39 91.23 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2020-10-01 16:02:01 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2020-10-01 22:35:31 202.81 KB
Mokinių, kviečiamų 2020-2021 m. m. mokytis Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje, sąrašas ( I etapas) 2020-10-01 13:59:06 16.47 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2020-10-01 23:46:25 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2020-10-01 01:31:41 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2020-09-26 18:53:19 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2020-09-30 04:45:34 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-29 01:10:45 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-10-01 17:32:03 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2020-09-30 22:43:46 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-10-01 09:25:46 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-09-30 01:19:31 199.69 KB
2017 metų mokyklos veiklos planas 2020-10-01 15:53:05 160.06 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2020-09-30 16:10:39 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-09-29 08:56:49 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2020-10-01 22:24:00 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2020-10-01 19:30:56 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2020-10-01 09:19:56 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2020-10-01 16:29:14 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2020-09-30 22:31:10 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2020-10-01 21:00:26 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2020-10-01 22:34:36 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2020-09-30 17:02:53 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020-09-30 21:44:44 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2020-09-28 13:08:52 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-09-30 03:57:09 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-01 17:19:50 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-10-01 02:02:39 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2020-10-01 19:02:40 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-10-01 10:25:25 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-09-30 06:31:00 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-10-01 23:59:24 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-10-01 11:16:11 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-10-01 11:34:08 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-09-22 01:58:39 91.23 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2020-09-30 21:45:35 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-09-29 06:27:36 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2020-09-30 09:35:58 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2020-10-01 16:02:01 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2020-10-01 22:35:31 202.81 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2020-09-22 02:50:42 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2020-10-01 12:27:53 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2020-09-30 06:41:30 256.61 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 2020-09-30 12:05:17 101.37 KB
Mokytojų konsultacijų teikimo grafikas 2020-10-02 00:16:55 99.01 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠO PAPILDYMAS 2020-09-30 18:37:40 354.25 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2020-10-01 09:24:54 199.54 KB
Prašymai, dokumentų formos
Prašymas eksternams 2020-10-01 13:51:23 49.5 KB
PRAŠYMAS DĖL ATSISAKYMO LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2020-10-01 01:44:02 28 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-10-01 08:38:24 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2020-10-01 19:23:12 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-09-30 17:25:14 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-09-30 05:50:17 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2020-10-01 10:34:13 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2020-10-01 22:29:50 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2020-09-30 21:33:16 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-10-01 19:57:17 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2020-10-01 09:31:33 312.04 KB
Metų veiklos planai
2017 metų mokyklos veiklos planas 2020-10-01 15:53:05 160.06 KB
2018 metų mokyklos veiklos planas 2020-10-01 13:41:35 1.43 MB
2019 metų mokyklos veiklos planas 2020-09-29 07:41:07 1.82 MB
2020 metų mokyklos veiklos planas 2020-10-01 19:08:51 2.34 MB
2020-09 - 2020-12 mokyklos veiklos planas 2020-10-01 15:55:47 2.32 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2020-10-02 00:05:06 358.15 KB
Finansinė ataskaitos už 2018 metus. 2020-10-01 22:27:13 393.03 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2020-09-28 10:41:53 1.31 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-10-02 00:10:56 385.67 KB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2020-10-01 14:55:53 359.23 KB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2020-10-01 21:58:21 11.41 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-10-01 22:15:31 3.88 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2020-10-02 00:28:42 3.85 MB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-10-01 10:25:25 114.99 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE ATMINTINĖ 2020-10-01 10:28:21 397.81 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) METU 2020-10-01 23:21:18 188.85 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI 2020-10-01 08:47:43 3.56 MB
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI 2020-10-01 03:31:19 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2020-10-01 03:19:04 546.71 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-09-30 06:31:00 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-10-01 11:16:11 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) 2020-10-01 19:42:12 17.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07) 2020-09-30 09:40:50 105.39 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-10-01 12:03:39 8.86 MB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2020-10-01 11:48:24 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2020-10-01 12:45:13 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2020-10-01 19:37:07 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2020-10-01 11:28:08 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2020-09-30 22:18:36 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2020-09-30 19:17:16 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2020-09-28 14:18:28 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2020-10-02 00:07:44 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2020-09-30 21:44:37 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2020-10-01 19:19:01 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-10-01 02:27:30 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-09-30 00:19:17 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-09-30 11:17:53 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-10-01 03:56:09 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-10-01 09:25:46 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-09-30 01:19:31 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-10-01 11:34:08 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita 2020-10-01 13:08:17 691.27 KB
4 klasių ataskaita 2020-10-01 05:59:45 913.97 KB
6 klasių ataskaita 2020-10-01 03:41:56 681.89 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 2020-09-30 12:05:17 101.37 KB
Mokytojų konsultacijų teikimo grafikas 2020-10-02 00:16:55 99.01 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠO PAPILDYMAS 2020-09-30 18:37:40 354.25 KB
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIZDO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2020-09-30 03:25:04 87.62 KB
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS BIRŽELIO MĖNESĮ 2020-09-30 10:57:04 101.61 KB
COVID-19 algoritmas 2020-10-01 06:36:03 3.91 MB
Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2020-10-01 16:10:32 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2020-09-30 00:14:07 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2020-09-27 21:17:38 313.68 KB
Eksternams Atnaujinta Dydis
Prašymas eksternams 2020-10-01 13:51:23 49.5 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50