Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-07-24 18:15:14 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:50:36 216.9 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-07-24 18:21:50 54.05 KB
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS 2021-07-24 18:43:53 196.07 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2021-07-24 19:14:53 206.48 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2021-07-24 18:12:51 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2021-07-24 18:49:22 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2021-07-24 18:46:22 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-07-24 19:08:59 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:26:25 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:39:50 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2021-07-24 19:12:33 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-07-24 18:16:47 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-07-24 19:04:31 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2021-07-24 18:48:03 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-07-24 18:45:31 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2021-07-24 19:08:39 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2021-07-24 18:18:08 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2021-07-24 19:27:43 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2021-07-24 18:11:54 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-07-24 19:11:46 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2021-07-24 19:28:55 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2021-07-24 18:26:56 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2021-07-24 18:25:57 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-07-24 18:13:47 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-07-24 18:24:10 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-07-24 18:23:11 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-24 18:14:22 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-07-24 18:15:14 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2021-07-24 19:05:42 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-07-24 19:27:21 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-07-24 18:14:46 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-07-24 18:15:42 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-07-24 18:22:15 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-07-24 18:39:18 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:50:36 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:18:37 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-07-24 19:31:28 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2021-07-24 19:10:27 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-07-24 18:21:50 54.05 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2021-07-24 19:01:31 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2021-07-24 18:40:43 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2021-07-24 19:13:22 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2021-07-24 19:02:29 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-07-24 18:36:37 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2021-07-24 19:14:53 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2021-07-23 12:00:08 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2021-07-23 12:00:25 429.76 KB
Prašymai, dokumentų formos
Prašymas eksternams 2021-07-24 18:51:04 49.5 KB
PRAŠYMAS DĖL ATSISAKYMO LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2021-07-24 18:38:23 28 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-07-24 19:04:55 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:42:33 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:25:04 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:46:45 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 19:30:41 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2021-07-24 19:11:19 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:47:12 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:44:42 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:24:37 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:20:26 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 19:06:29 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 19:28:31 231.42 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:23:42 261.27 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2021-07-24 19:09:51 264.22 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:37:54 353.63 KB
2021 gegužės mėnesio veiklos planas 2021-07-24 18:20:01 368.8 KB
2021 birželio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 10:38:38 261.63 KB
Metų veiklos planai
2021 metų mokyklos veiklos planas 2021-07-24 19:06:55 2.52 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2021-07-24 18:35:44 358.15 KB
Finansinė ataskaitos už 2018 metus. 2021-07-24 19:08:15 393.03 KB
Finansinė ataskaitos už 2020 metus. 2021-07-24 18:43:25 0.96 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-07-24 19:15:17 1.31 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-07-24 18:42:59 385.67 KB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-07-24 18:49:48 359.23 KB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-07-24 18:40:17 11.41 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-07-24 19:03:41 3.88 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-07-24 19:29:15 3.85 MB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-07-24 19:27:21 114.99 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE ATMINTINĖ 2021-07-24 18:42:04 397.81 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) METU 2021-07-24 19:26:58 188.85 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI 2021-07-24 18:17:39 3.56 MB
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI 2021-07-24 18:11:23 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2021-07-24 19:29:36 546.71 KB
2020 VEIKLOS ATASKAITA IR 2021 UŽDAVINIAI 2021-07-24 19:07:18 461.94 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-07-24 18:14:46 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-07-24 18:22:15 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) 2021-07-24 19:06:06 17.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07) 2021-07-24 18:48:33 105.39 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2021-07-24 19:14:10 235.03 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2021-07-24 19:00:21 8.86 MB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-07-24 18:45:06 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2021-07-24 18:45:57 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2021-07-24 18:17:12 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2021-07-24 19:12:10 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2021-07-24 19:14:30 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2021-07-24 18:21:20 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2021-07-24 19:02:01 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2021-07-24 19:09:23 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2021-07-24 18:13:18 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2021-07-24 18:50:13 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-07-24 19:31:51 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-07-24 18:19:33 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-07-24 19:29:59 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-07-24 18:41:12 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-07-24 18:16:47 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-07-24 19:04:31 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-07-24 18:39:18 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita (2019) 2021-07-24 19:04:05 691.27 KB
4 klasių ataskaita (2019) 2021-07-24 18:27:57 913.97 KB
6 klasių ataskaita (2019) 2021-07-24 18:47:37 681.89 KB
5 klasių ataskaita (2020) 2021-07-24 19:00:56 286.14 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
COVID-19 algoritmas 2021-07-24 18:22:43 3.91 MB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-07-24 18:36:37 227 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2020-11-30 2021-07-24 18:35:17 196.32 KB
ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO APRAŠO PATVIRTINIMO 2020-11-06 2021-07-24 18:37:29 407.66 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2021-01-04 2021-07-24 18:12:25 200.92 KB
Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2021-07-24 18:48:58 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2021-07-24 18:27:29 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2021-07-24 18:59:18 313.68 KB
Eksternams Atnaujinta Dydis
Prašymas eksternams 2021-07-24 18:51:04 49.5 KB
COVID atmintinė laikantiems BE 2021 2021-07-24 17:35:26 215.86 KB
 • Priėmimas į mokyklą
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada