Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-04-17 08:07:03 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-04-18 11:17:08 91.23 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-04-19 04:34:36 54.05 KB
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS 2021-04-19 04:52:11 196.07 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2021-04-18 15:41:58 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2021-04-18 07:58:30 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2021-04-18 13:37:11 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-04-18 07:54:19 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-04-16 19:24:50 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-04-18 08:59:22 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2021-04-19 08:21:43 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-04-18 06:23:34 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-04-18 10:21:27 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2021-04-18 09:29:16 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-04-15 17:22:09 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2021-04-18 00:15:04 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2021-04-15 02:14:32 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2021-04-18 02:49:15 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2021-04-18 15:48:11 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-04-16 19:03:43 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2021-04-16 10:01:35 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2021-04-18 19:15:16 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2021-04-16 14:41:15 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-04-16 15:12:20 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-04-19 05:47:27 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-04-15 02:14:55 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-18 02:01:44 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-04-17 08:07:03 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2021-04-17 10:01:40 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-04-17 01:50:00 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-04-19 00:29:22 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-04-19 04:17:47 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-04-17 00:32:04 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-04-18 11:37:52 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-04-18 11:17:08 91.23 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021-04-17 15:21:05 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-04-18 01:55:59 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2021-04-18 16:48:14 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-04-19 04:34:36 54.05 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2021-04-15 02:15:13 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2021-04-18 13:56:19 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2021-04-18 16:58:40 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2021-04-17 13:42:16 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-04-18 00:07:18 227 KB
Prašymai, dokumentų formos
Prašymas eksternams 2021-04-17 18:05:21 49.5 KB
PRAŠYMAS DĖL ATSISAKYMO LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2021-04-17 17:04:52 28 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-04-17 08:14:39 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2021-04-17 04:04:33 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-04-18 06:48:50 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-04-18 09:52:38 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2021-04-16 19:36:58 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2021-04-18 15:30:09 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2021-04-15 07:38:36 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-04-18 09:22:53 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2021-04-17 19:00:43 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-04-18 21:43:53 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-04-18 09:00:47 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2021-04-18 17:51:18 231.42 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2021-04-18 21:50:19 261.27 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2021-04-18 19:26:18 264.22 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2021-04-19 06:32:00 353.63 KB
Metų veiklos planai
2021 metų mokyklos veiklos planas 2021-04-17 09:45:00 2.52 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2021-04-18 02:37:57 358.15 KB
Finansinė ataskaitos už 2018 metus. 2021-04-19 07:40:43 393.03 KB
Finansinė ataskaitos už 2020 metus. 2021-04-17 22:44:59 0.96 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-04-17 09:13:59 1.31 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-04-18 17:07:27 385.67 KB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-04-16 14:32:45 359.23 KB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-04-17 15:17:12 11.41 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-04-17 14:54:28 3.88 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-04-15 13:17:57 3.85 MB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-04-17 01:50:00 114.99 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE ATMINTINĖ 2021-04-17 06:23:27 397.81 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) METU 2021-04-15 02:16:21 188.85 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI 2021-04-17 06:15:22 3.56 MB
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI 2021-04-18 09:52:43 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2021-04-18 07:26:20 546.71 KB
2020 VEIKLOS ATASKAITA IR 2021 UŽDAVINIAI 2021-04-19 04:04:28 461.94 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-04-19 00:29:22 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-04-17 00:32:04 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) 2021-04-18 06:05:11 17.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07) 2021-04-18 04:14:44 105.39 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2021-04-17 13:46:51 235.03 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2021-04-17 05:58:48 8.86 MB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-04-18 00:49:57 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2021-04-15 02:29:22 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2021-04-19 03:10:11 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2021-04-16 14:34:35 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2021-04-18 12:39:04 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2021-04-15 02:16:47 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2021-04-15 02:16:50 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2021-04-18 02:03:59 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2021-04-18 18:01:48 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2021-04-15 02:16:58 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-04-18 19:00:13 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-04-17 02:55:39 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-04-15 02:17:04 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-04-15 13:16:28 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-04-18 06:23:34 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-04-18 10:21:27 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-04-18 11:37:52 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita (2019) 2021-04-18 18:47:43 691.27 KB
4 klasių ataskaita (2019) 2021-04-18 09:52:51 913.97 KB
6 klasių ataskaita (2019) 2021-04-19 00:30:31 681.89 KB
5 klasių ataskaita (2020) 2021-04-18 15:01:29 286.14 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
COVID-19 algoritmas 2021-04-19 00:19:26 3.91 MB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-04-18 00:07:18 227 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2020-11-30 2021-04-18 17:59:20 196.32 KB
ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO APRAŠO PATVIRTINIMO 2020-11-06 2021-04-15 02:12:27 407.66 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2021-01-04 2021-04-16 12:58:39 200.92 KB
Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2021-04-18 19:43:39 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2021-04-19 08:22:03 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2021-04-19 08:02:20 313.68 KB
Eksternams Atnaujinta Dydis
Prašymas eksternams 2021-04-17 18:05:21 49.5 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.05 - 08.50
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Sveikatiada