Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-01-26 03:42:00 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-01-26 00:31:33 91.23 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2021-01-24 20:27:22 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2021-01-25 23:56:37 202.81 KB
Mokinių, kviečiamų 2020-2021 m. m. mokytis Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje, sąrašas ( I etapas) 2021-01-22 11:24:12 16.47 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2021-01-25 21:29:17 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2021-01-22 17:33:24 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2021-01-22 15:58:34 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-01-25 15:11:12 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-25 16:09:25 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-22 11:24:23 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2021-01-22 11:24:26 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-01-25 16:21:26 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-01-26 01:19:31 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2021-01-25 19:58:16 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-01-23 08:27:04 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2021-01-25 16:57:14 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2021-01-22 11:24:37 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2021-01-22 22:09:42 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2021-01-23 00:39:21 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-01-22 11:24:45 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2021-01-24 18:22:24 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2021-01-22 11:24:50 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2021-01-25 13:31:53 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-01-22 21:15:06 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-01-22 16:08:07 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-01-22 16:02:41 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-22 11:25:05 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-01-26 03:42:00 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2021-01-25 09:03:26 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-01-26 01:23:21 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-01-25 19:11:34 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-01-22 11:25:12 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-01-24 21:50:02 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-01-25 16:14:34 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-01-26 00:31:33 91.23 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021-01-22 16:04:01 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-01-22 17:42:29 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2021-01-22 11:25:24 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2021-01-24 20:27:22 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2021-01-25 23:56:37 202.81 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2021-01-22 16:04:18 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2021-01-22 11:25:29 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2021-01-25 23:50:58 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2021-01-22 11:22:26 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-01-25 10:01:45 227 KB
Prašymai, dokumentų formos
Prašymas eksternams 2021-01-25 13:51:01 49.5 KB
PRAŠYMAS DĖL ATSISAKYMO LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2021-01-25 04:46:54 28 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-01-22 22:22:22 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2021-01-25 22:28:53 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-01-25 22:30:40 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-01-23 02:31:26 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2021-01-24 19:59:32 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2021-01-22 11:25:54 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2021-01-22 23:08:47 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-01-26 06:13:50 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2021-01-25 22:30:51 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-01-25 22:31:45 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-01-25 22:33:09 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2021-01-25 22:34:07 231.42 KB
Metų veiklos planai
2021 metų mokyklos veiklos planas 2021-01-25 07:27:47 2.52 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2021-01-24 04:55:53 358.15 KB
Finansinė ataskaitos už 2018 metus. 2021-01-24 03:19:44 393.03 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-01-22 11:26:20 1.31 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-01-25 04:56:29 385.67 KB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-01-25 03:31:08 359.23 KB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-01-25 07:27:06 11.41 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-01-26 02:56:40 3.88 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-01-24 15:34:32 3.85 MB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-01-26 01:23:21 114.99 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE ATMINTINĖ 2021-01-25 22:40:03 397.81 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) METU 2021-01-25 01:26:23 188.85 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI 2021-01-24 23:06:18 3.56 MB
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI 2021-01-25 08:27:24 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2021-01-24 20:48:00 546.71 KB
2020 VEIKLOS ATASKAITA 2021-01-26 04:37:53 257.59 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-01-25 19:11:34 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-01-24 21:50:02 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) 2021-01-25 00:17:58 17.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07) 2021-01-22 12:22:35 105.39 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2021-01-25 02:15:14 8.86 MB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-01-26 03:10:51 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2021-01-25 18:05:42 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2021-01-25 20:03:07 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2021-01-22 11:26:59 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2021-01-22 11:27:01 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2021-01-22 11:27:05 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2021-01-24 00:32:39 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2021-01-22 11:27:10 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2021-01-22 11:27:12 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2021-01-24 08:43:52 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-01-25 02:42:10 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-01-22 11:27:20 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-01-22 11:27:23 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-01-25 01:41:28 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-01-25 16:21:26 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-01-26 01:19:31 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-01-25 16:14:34 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita 2021-01-22 11:27:28 691.27 KB
4 klasių ataskaita 2021-01-22 11:27:31 913.97 KB
6 klasių ataskaita 2021-01-22 11:27:34 681.89 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
COVID-19 algoritmas 2021-01-25 10:12:26 3.91 MB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-01-25 10:01:45 227 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2020-11-30 2021-01-25 22:35:47 196.32 KB
ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO APRAŠO PATVIRTINIMO 2020-11-06 2021-01-25 10:08:44 407.66 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2021-01-04 2021-01-25 22:36:43 200.92 KB
Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2021-01-22 11:27:37 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2021-01-24 16:52:42 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2021-01-22 11:27:42 313.68 KB
Eksternams Atnaujinta Dydis
Prašymas eksternams 2021-01-25 13:51:01 49.5 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Iki žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Sveikatiada