Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-01-04 09:52:14 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:16 216.9 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2023-01-04 09:52:18 236.55 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2023-01-04 09:52:20 206.48 KB
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS 2022-02-18 10:24:28 201.75 KB
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA 238.61 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
2023-2027 metų strateginis planas 2023-01-04 09:52:06 1.38 MB
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m.

2023-01-04 09:52:06 926.27 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2023-01-04 09:52:06 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2023-01-04 09:52:06 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2023-01-04 09:52:06 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:06 663.07 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:07 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:07 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-01-04 09:52:07 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-01-04 09:52:08 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2023-01-04 09:52:08 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2023-01-04 09:52:08 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-01-04 09:52:09 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2023-01-04 09:52:09 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2023-01-04 09:52:10 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2023-01-04 09:52:10 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2023-01-04 09:52:10 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-01-04 09:52:11 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2023-01-04 09:52:11 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-01-04 09:52:11 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2023-01-04 09:52:12 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-01-04 09:52:12 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-01-04 09:52:13 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-01-04 09:52:13 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-04 09:52:13 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-01-04 09:52:14 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2023-01-04 09:52:14 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2023-01-04 09:52:15 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-04 09:52:15 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-01-04 09:52:15 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2023-01-04 09:52:16 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-01-04 09:52:16 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:16 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:17 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:17 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2023-01-04 09:52:18 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2023-01-04 09:52:18 236.55 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2023-01-04 09:52:19 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2023-01-04 09:52:19 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2023-01-04 09:52:19 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2023-01-04 09:52:20 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-01-04 09:52:20 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2023-01-04 09:52:20 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2023-01-04 09:52:21 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-01-04 09:52:21 429.76 KB
PUG dienotvarkė 2022 2023-01-04 09:52:22 43 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2023-01-04 09:52:22 446.72 KB
2022-2023 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-01-04 09:52:22 37.61 KB
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ 2023-01-04 09:52:23 195.04 KB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2023-01-04 09:52:23 240.59 KB
PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ DARBO GRUPĖS SUDĖTIS 2023-01-04 09:52:23 203.86 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2023-01-04 09:52:24 3.84 MB
5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis 2023-01-04 09:52:24 198.24 KB
Pradinių klasių konsultacijų tvarkaraštis 2023-01-04 09:52:24 218.47 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:19:57 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:20:46 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:22:35 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:23:06 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:26:30 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:29:34 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:33:51 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:38:29 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:41:53 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:43:51 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:45:29 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 08:08:57 231.42 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:47:35 261.27 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:48:22 264.22 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:49:13 353.63 KB
2021 gegužės mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:50:34 368.8 KB
2021 birželio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:52:18 261.63 KB
2021 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:53:41 262.49 KB
2021 spalio mėnesio veiklos planas

2022-02-16 03:56:33 287.17 KB
2021 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:58:03 256.75 KB
2021 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 04:00:29 308.95 KB
2022 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 04:01:02 336.92 KB
2022 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 14:34:33 275.88 KB
2022 kovo mėnesio veiklos planas 2022-03-01 09:03:36 383.96 KB
2022 balandžio mėnesio veiklos planas 389.79 KB
2022 gegužės mėnesio veiklos planas 326.53 KB
2022 birželio mėnesio veiklos planas 377.69 KB
2022 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-09-09 22:43:24 335.19 KB
2022 spalio mėnesio veiklos planas 2022-10-25 16:53:18 1.56 MB
2022 lapkričio mėnesio veiklos planas 269.73 KB
2022 gruodžio mėnesio veiklos planas 310.79 KB
2023 sausio mėnesio veiklos planas 248.16 KB
Metų veiklos planai
2022 metų mokyklos veiklos planas 2022-02-15 05:42:30 2.15 MB
2021 metų mokyklos veiklos planas 2022-02-16 03:47:13 2.52 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2022-02-16 03:17:31 358.15 KB
Finansinė ataskaitos už 2018 metus. 2022-02-16 03:35:54 393.03 KB
Finansinė ataskaitos už 2020 metus. 2022-02-16 03:49:20 0.96 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2022-02-16 05:04:57 11.41 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2022-02-16 03:39:32 3.88 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2022-02-16 03:39:58 3.85 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-2023 2022-02-16 03:54:52 1.21 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-2023 2022-02-16 03:55:35 1.04 MB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-2023 2022-02-16 03:56:18 2.63 MB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2023-01-04 09:52:15 114.99 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE ATMINTINĖ 2022-02-16 11:40:38 397.81 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) METU 2022-02-16 03:38:02 188.85 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 VEIKLOS ATASKAITA 2023-01-18 22:53:55 337.74 KB
2021 VEIKLOS ATASKAITA IR 2022 UŽDAVINIAI 2023-01-18 22:53:55 528.55 KB
2020 VEIKLOS ATASKAITA IR 2021 UŽDAVINIAI 2023-01-18 22:53:55 461.94 KB
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI 2023-01-18 22:53:55 3.56 MB
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI 2023-01-18 22:53:55 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2023-01-18 22:53:56 546.71 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-04 09:52:15 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2023-01-04 09:52:16 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) 2022-02-16 03:27:23 17.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07)

2022-02-16 04:51:23 105.39 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2022-02-16 03:48:03 235.03 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 76.5 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas

Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas

2022-02-16 03:18:38 485.74 KB
Nuostatai 2022-02-16 03:58:41 6.68 MB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2022-02-16 03:04:26 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2022-02-16 03:04:52 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2022-02-16 03:15:10 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2022-02-16 03:15:38 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2022-02-16 03:15:44 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2022-02-16 03:16:36 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2022-02-16 08:17:00 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2022-02-16 03:17:18 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2022-02-16 06:08:02 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2022-02-16 02:35:03 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2022-02-15 05:23:30 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2022-02-16 03:53:34 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2022-02-16 03:34:27 522.33 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Saugumo rekomendacijos 450.24 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-01-04 09:52:08 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2023-01-04 09:52:08 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-01-04 09:52:16 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita (2019) 2022-02-16 00:35:00 691.27 KB
4 klasių ataskaita (2019) 2022-02-15 05:29:09 913.97 KB
6 klasių ataskaita (2019) 2022-02-15 21:01:08 681.89 KB
5 klasių ataskaita (2020) 2022-02-15 05:41:44 286.14 KB
4 klasių ataskaita (2021) 2022-02-15 05:25:49 293.34 KB
8 klasių ataskaita (2021) 2022-02-15 20:52:22 291 KB
4 klasių ataskaita (2022) 2022-10-03 15:40:28 749.9 KB
6 klasių ataskaita (2022) 744.9 KB
8 klasių ataskaita (2022) 745.68 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-01-04 09:52:20 227 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2023-01-04 09:52:22 446.72 KB
COVID-19 algoritmas 2022-02-16 03:40:58 3.91 MB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2020-11-30 2022-02-16 03:44:48 196.32 KB
ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO APRAŠO PATVIRTINIMO 2020-11-06 2022-02-16 03:45:03 407.66 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2021-01-04 2022-02-16 03:45:55 200.92 KB
Covid-19 algoritmas 2022-01-19 2022-03-22 09:24:10 4.3 MB
Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2022-02-15 05:38:40 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2022-02-15 05:28:54 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2022-02-16 03:22:51 313.68 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.05 – 08.50
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Sveika mokykla
Sveikatiada
Aktyvi mokykla