Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-10-18 16:52:04 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-10-18 12:44:31 216.9 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-10-21 16:43:24 54.05 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2021-10-21 09:25:00 206.48 KB
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS 2021-10-19 14:31:00 196.07 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m. 2021-10-19 14:25:29 926.27 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2021-10-21 16:46:25 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2021-10-18 22:19:50 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2021-10-18 17:03:08 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-21 13:51:22 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-18 07:22:22 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-21 12:02:24 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2021-10-18 14:26:50 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-10-21 11:29:32 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-10-21 08:57:26 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2021-10-20 20:38:38 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-10-20 20:39:27 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2021-10-21 18:31:02 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2021-10-20 14:16:35 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2021-10-20 20:57:08 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2021-10-21 10:32:37 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-10-21 14:15:50 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2021-10-20 02:12:51 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2021-10-18 14:46:06 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2021-10-20 14:44:47 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-10-18 11:51:32 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-10-18 16:59:35 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-10-20 14:32:45 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-21 14:22:21 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-10-18 16:52:04 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2021-10-20 20:47:08 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-10-20 19:43:14 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-10-19 00:52:28 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-10-20 17:58:15 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-10-14 23:54:06 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-10-18 12:07:54 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-10-18 12:44:31 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021-10-17 18:00:04 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-10-18 05:09:23 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2021-10-19 18:38:09 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-10-21 16:43:24 54.05 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2021-10-19 01:53:15 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2021-10-21 02:53:42 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2021-10-21 14:48:21 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2021-10-18 20:37:13 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-18 05:07:27 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2021-10-21 09:25:00 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2021-10-20 05:44:42 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2021-10-10 19:38:15 429.76 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-20 21:56:04 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-20 21:56:51 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-10-20 22:00:04 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-10-21 00:59:12 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2021-10-20 22:04:07 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2021-10-20 22:04:44 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2021-10-18 23:32:59 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-20 03:34:34 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 18:21:53 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-10-16 02:20:41 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-10-17 09:16:30 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 20:40:11 231.42 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2021-10-05 04:02:07 261.27 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2021-10-20 04:58:25 264.22 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2021-10-16 18:31:38 353.63 KB
2021 gegužės mėnesio veiklos planas 2021-10-18 20:43:12 368.8 KB
2021 birželio mėnesio veiklos planas 2021-10-15 16:36:49 261.63 KB
2021 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-21 13:55:05 262.49 KB
2021 spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 05:55:22 287.17 KB
Metų veiklos planai
2021 metų mokyklos veiklos planas 2021-10-20 19:19:54 2.52 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2021-10-20 19:29:45 358.15 KB
Finansinė ataskaitos už 2018 metus. 2021-10-18 03:23:06 393.03 KB
Finansinė ataskaitos už 2020 metus. 2021-10-03 09:04:04 0.96 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-10-18 08:55:14 11.41 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-10-19 10:50:19 3.88 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-10-19 14:26:09 3.85 MB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2021-2023 2021-10-20 14:01:16 1.21 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2021-2023 2021-10-18 16:12:53 1.04 MB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2021-2023 2021-10-21 11:43:16 2.63 MB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-10-20 19:43:14 114.99 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE ATMINTINĖ 2021-10-18 02:26:50 397.81 KB
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) METU 2021-10-17 01:41:24 188.85 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI 2021-10-20 07:01:15 3.56 MB
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI 2021-10-18 17:49:32 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2021-10-20 10:41:26 546.71 KB
2020 VEIKLOS ATASKAITA IR 2021 UŽDAVINIAI 2021-10-20 14:26:42 461.94 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-10-19 00:52:28 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-10-14 23:54:06 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) 2021-10-21 17:31:37 17.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07) 2021-10-18 11:13:14 105.39 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2021-10-20 14:00:57 235.03 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2021-10-18 20:00:55 311.56 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-10-18 19:04:55 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2021-10-18 16:06:13 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2021-10-21 16:33:10 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2021-10-17 19:30:15 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2021-10-21 19:17:55 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2021-10-18 19:12:25 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2021-10-18 21:07:47 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2021-10-18 00:59:32 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2021-10-18 21:06:24 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2021-10-18 14:32:53 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-10-18 10:00:52 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-10-20 18:18:11 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-10-17 18:53:00 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2021-10-20 07:41:10 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-10-21 11:29:32 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-10-21 08:57:26 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-10-18 12:07:54 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita (2019) 2021-10-19 01:44:18 691.27 KB
4 klasių ataskaita (2019) 2021-10-20 15:05:56 913.97 KB
6 klasių ataskaita (2019) 2021-10-18 17:16:24 681.89 KB
5 klasių ataskaita (2020) 2021-10-13 02:10:00 286.14 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-18 05:07:27 227 KB
COVID-19 algoritmas 2021-10-21 13:12:31 3.91 MB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2020-11-30 2021-10-18 14:58:17 196.32 KB
ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO APRAŠO PATVIRTINIMO 2020-11-06 2021-10-21 17:32:19 407.66 KB
DARBO ORGANIZAVIMAS NUO 2021-01-04 2021-10-03 22:19:11 200.92 KB
Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2021-10-18 13:20:50 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2021-10-18 16:37:11 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2021-10-19 20:45:33 313.68 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Sveikatiada
Aktyvi mokykla