Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-04-03 09:20:22 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-04-06 09:35:56 108.04 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2020-04-05 22:25:18 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2020-04-03 19:45:47 202.81 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2020-04-06 11:02:40 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2020-04-04 16:39:52 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2020-04-04 18:54:49 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2020-04-06 17:18:47 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-05 10:34:58 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-04-01 13:31:13 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2020-04-06 16:25:55 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-04-05 17:23:50 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-04-05 00:29:40 199.69 KB
2017 metų mokyklos veiklos planas 2020-04-07 00:28:39 160.06 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2020-04-05 09:14:56 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-04-05 06:12:15 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2020-04-05 08:14:34 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2020-04-04 06:33:01 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2020-04-05 08:45:31 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2020-04-06 21:38:26 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2020-04-05 21:47:07 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2020-04-06 15:08:31 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2020-04-03 12:23:48 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2020-04-04 15:53:48 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020-04-04 19:37:50 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2020-04-05 10:26:54 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-04-02 08:37:03 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-04-03 16:08:38 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-04-03 09:20:22 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2020-04-04 23:28:04 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-04-05 06:38:05 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-04-05 05:34:28 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-04-07 03:47:59 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-04-06 21:40:11 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-04-05 00:39:52 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-04-06 09:35:56 108.04 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2020-04-05 10:13:40 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-04-05 01:43:42 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2020-04-06 14:02:26 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2020-04-05 22:25:18 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2020-04-03 19:45:47 202.81 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2020-04-03 17:44:02 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2020-04-03 08:37:43 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2020-04-07 05:40:06 256.61 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 2020-04-06 19:02:59 101.37 KB
Mokytojų konsultacijų teikimo grafikas 2020-04-06 17:38:40 99.01 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠO PAPILDYMAS 2020-04-06 19:37:30 354.25 KB
Prašymai, dokumentų formos
Prašymas eksternams 2020-04-05 03:10:51 50 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-04-04 15:05:35 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2020-04-06 12:44:32 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-04-05 01:29:11 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-04-03 14:04:31 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2020-04-01 18:25:48 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2020-04-06 08:09:16 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2020-03-31 10:04:59 126.73 KB
Metų veiklos planai
2018 metų mokyklos veiklos planas 2020-04-06 22:37:54 1.43 MB
2019 metų mokyklos veiklos planas 2020-04-06 07:50:02 1.82 MB
2020 metų mokyklos veiklos planas 2020-04-05 08:07:53 2.34 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2020-04-03 04:55:00 358.15 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2020-04-06 13:18:04 1.31 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-04-06 22:56:50 385.67 KB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2020-04-04 23:15:35 359.23 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-04-05 06:38:05 114.99 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktorės veiklos ataskaita už 2018 2020-04-05 10:05:14 199.58 KB
Direktorės veiklos ataskaita už 2019 2020-04-03 14:49:38 132.87 KB
Direktorės veiklos užduotys 2019 2020-04-02 17:48:55 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2020-04-03 19:02:08 546.71 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-04-05 05:34:28 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-04-06 21:40:11 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2020-04-02 12:37:27 17.25 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-04-05 08:21:06 8.86 MB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2020-04-06 09:26:00 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2020-04-05 12:57:38 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2020-04-05 11:39:31 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2020-04-06 22:16:59 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2020-04-06 21:23:03 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2020-04-04 03:15:42 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2020-04-06 08:46:11 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2020-04-06 08:35:57 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2020-04-05 12:51:17 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2020-04-05 10:09:38 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-04-04 09:23:42 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-04-06 09:39:51 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-04-04 18:16:28 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-04-05 07:22:13 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-04-05 17:23:50 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-04-05 00:29:40 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-04-05 00:39:52 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita 2020-04-06 14:09:29 691.27 KB
4 klasių ataskaita 2020-04-06 14:09:28 913.97 KB
6 klasių ataskaita 2020-04-03 22:49:33 681.89 KB
Nuotolinis mokymasis Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 2020-04-06 19:02:59 101.37 KB
Mokytojų konsultacijų teikimo grafikas 2020-04-06 17:38:40 99.01 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠO PAPILDYMAS 2020-04-06 19:37:30 354.25 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Pamokų tvarkaraštis