Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-08-31 21:41:01 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2023 2023-08-31 21:41:03 230.95 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2023-08-31 21:41:07 206.48 KB
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA 2023 2023-05-20 21:22:38 190.17 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
2023-2027 metų strateginis planas 2023-08-31 21:40:51 1.38 MB
Ugdymo planas 2023 - 2024 ir 2024-2025 m. m. 2023-08-31 21:40:51 1.27 MB
2018-2022 metų strateginis planas 2023-08-31 21:40:51 534.22 KB
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m.

2023-08-31 21:40:51 926.27 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2023-08-31 21:40:52 964.79 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2023-08-31 21:40:52 527.64 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2023-08-31 21:40:52 226.38 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2023-08-31 21:40:53 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:40:53 663.07 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:40:53 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:40:54 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-08-31 21:40:54 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-08-31 21:40:55 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2023-08-31 21:40:55 199.69 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-08-31 21:40:55 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2023-08-31 21:40:56 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2023-08-31 21:40:56 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2023-08-31 21:40:57 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2023-08-31 21:40:57 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-08-31 21:40:57 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2023-08-31 21:40:58 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-08-31 21:40:58 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2023-08-31 21:40:59 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-08-31 21:40:59 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-08-31 21:40:59 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-08-31 21:41:00 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-31 21:41:00 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-08-31 21:41:01 578.96 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2023-08-31 21:41:01 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-08-31 21:41:01 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-08-31 21:41:02 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2023-08-31 21:41:02 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-08-31 21:41:03 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2023 2023-08-31 21:41:03 230.95 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:41:03 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-08-31 21:41:04 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2023-08-31 21:41:04 125.16 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2023-08-31 21:41:05 89.25 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2023-08-31 21:41:05 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2023-08-31 21:41:05 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2023-08-31 21:41:06 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-08-31 21:41:06 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2023-08-31 21:41:07 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2023-08-31 21:41:07 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-08-31 21:41:07 429.76 KB
PUG dienotvarkė 2022 2023-08-31 21:41:08 43 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2023-08-31 21:41:08 446.72 KB
2022-2023 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-08-31 21:41:08 37.61 KB
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ 2023-08-31 21:41:09 195.04 KB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2023-08-31 21:41:09 240.59 KB
PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ DARBO GRUPĖS SUDĖTIS 2023-08-31 21:41:10 203.86 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2023-08-31 21:41:10 3.84 MB
5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis 2023-08-31 21:41:10 199.08 KB
Pradinių klasių konsultacijų tvarkaraštis 2023-08-31 21:41:11 219.72 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:19:57 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:20:46 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:22:35 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:23:06 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:26:30 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:29:34 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:33:51 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:38:29 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:41:53 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:43:51 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:45:29 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 08:08:57 231.42 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:47:35 261.27 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:48:22 264.22 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:49:13 353.63 KB
2021 gegužės mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:50:34 368.8 KB
2021 birželio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:52:18 261.63 KB
2021 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:53:41 262.49 KB
2021 spalio mėnesio veiklos planas

2022-02-16 03:56:33 287.17 KB
2021 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:58:03 256.75 KB
2021 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 04:00:29 308.95 KB
2022 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 04:01:02 336.92 KB
2022 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 14:34:33 275.88 KB
2022 kovo mėnesio veiklos planas 2022-03-01 09:03:36 383.96 KB
2022 balandžio mėnesio veiklos planas 389.79 KB
2022 gegužės mėnesio veiklos planas 326.53 KB
2022 birželio mėnesio veiklos planas 377.69 KB
2022 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-09-09 22:43:24 335.19 KB
2022 spalio mėnesio veiklos planas 2022-10-25 16:53:18 1.56 MB
2022 lapkričio mėnesio veiklos planas 269.73 KB
2022 gruodžio mėnesio veiklos planas 310.79 KB
2023 sausio mėnesio veiklos planas 248.16 KB
2023 vasario mėnesio veiklos planas 501.84 KB
2023 kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-14 16:39:18 492.15 KB
2023 balandžio mėnesio veiklos planas 2023-03-31 15:55:57 283.55 KB
2023 gegužės mėnesio veiklos planas 366.55 KB
2023 birželio mėnesio veiklos planas 269.72 KB
2023 rugsėjo mėnesio veiklos planas 252.16 KB
Metų veiklos planai
2023 metų mokyklos veiklos planas 2023-02-21 20:45:03 2.58 MB
2022 metų mokyklos veiklos planas 2023-02-21 20:45:03 2.15 MB
2021 metų mokyklos veiklos planas 2023-02-21 20:45:03 2.52 MB