Projektinė veikla

1. „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Informacija mokytojams. 

Puslapyje http://www.vedlys.smm.lt/#apie yra priemonių vartojimo instrukcijos ir veiklų su gautomis priemonėmis aprašai.

 2. Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalės partnerystės (Lietuva, Italija, Turkija, Suomija, Vokietija, Lenkija) projektas ,,Miškas pasakoje“ (2009-2011 m.).

3. ES projektas „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ (2010 -2011 m.).

4. MTP + „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“.

5. MTP+ „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.      
6.  „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “ (2013 -2014 m.)

 Informaciją apie projektą galite rasti šiuo adresu http://www.mukis.lt/

 7. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams projektas „Mes kartu…“ vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-05-K priemonę „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“.

Projekto trukmė: 2011 m. kovo mėn. – 2012 m. lapkričio mėn.Projekto dalyviai: Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinės mokyklos, Molėtų r. Dubingių pagrindinės mokyklos ir Molėtų r. Suginčių vidurinės mokyklos mokiniai.

8. Olweus patyčių prevencijos programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius - profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje, vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje bei kitose šalyse. JAV "Smurto studijų ir prevencijos centras" ją priskiria vienuolikai geriausių pavyzdinių prevencinių programų pasaulyje.

Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, mokykloje sumažėja 20 – 70 proc., taip pat klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas mokinių požiūris į mokyklą.

OPPP tikslas yra pakeisti nusistovėjusį požiūrį į patyčias ir pertvarkyti atmosferą mokykloje taip, kad sumažėtų patyčių atvejų. Kitaip nei dauguma trumpalaikių programų, kurios akcentuoja tik patyčias klasėse, OPPP susitelkia į patyčių, kaip platesnio masto reiškinio prevenciją. OPPP yra taikoma mokyklos, klasės ir individualiu lygmeniu, joje taip pat siekiama įtraukti ir tėvus. Ji tiksliai apibrėžia veiklas ir strategijas bei padeda kurti kolektyvinę viso mokyklos personalo kompetenciją kovojant su patyčiomis.

Šią programą Lietuvoje nuo 2008 m. vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, o koordinuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Projekto trukmė mokykloje 2013 m. spalio mėn. - 2014 m. gruodžio mėn.

8. 2014-2015 m.m.  UPC projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ (Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010), ilgalaikiai (3 mėn.) mokytojų mainų stažuotė (lietuvių – tautinių mažumų mokymo kalba mokykla) su Vilniaus r. Pagirių gimnazija. Stažuotėje Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja Virginija Lazdauskienė. (Vadovė, mentorė – Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos direktoriaus pavaduotoja Nerija Moskalionienė)

9. Mokyklos mokytojai: Nerija Moskalionienė (istorija), Loreta Vyšniauskienė (istorija), Vilma Kuliavaitė (anglų kalba), Jolanta Sereičikienė (etika), Kristina Vaitkienė (dailė) ir 7, 8, 10 klasių mokiniai dalyvauja  nacionaliniame 2015 metų  projekte Tolerancijos ugdymo centrams „Kas buvo Čijūnė Sugihara?“. Šio projekto iniciatorius  Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas (2015 m. rugsėjo mėn. - 2016 m. vasario mėn.)

.

10. Įgyvendinamas projektas „Kuriu, konstruoju, atrandu matematiką su Lego“

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pagerinti ketvirtų klasių mokinių matematikos gebėjimus, taikant inovatyvias Lego Education MoreToMath idėjas. Projekto metu mokslininkai kartu su mokytojais sukurs metodinę medžiagą III-IV klasei, kaip organizuoti matematiniams tyrinėjimams su Lego skirtas pamokas.

Projektu siekiama:

 • pagerinti ketvirtų klasių mokinių matematikos pasiekimus;
 • išmokti dirbti su šiuolaikinėmis Lego mokymo priemonėmis;
 • sukurti ir išbandyti su Lietuvos švietimo dokumentais ir matematikos vadovėliais suderintą, paremtą MoreToMath idėjomis matematikos mokymo III-IV klasėje metodiką.

Projekte dalyvauja Vilniaus Simono Konarskio mokykla, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija, Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla, Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“, Vilniaus Balsių progimnazija.

11. Popamokinis užimtumas

Pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ VŠĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ vykdo projektą „Proto negalią turinčių vaikų popamokinio užimtumo organizavimas, sudarant sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo rinką“.

Projekto tikslas – organizuoti neįgaliųjų  vaikų užimtumą po pamokų, sudarant galimybes šeimos nariams grįžti į darbo rinką.

VŠĮ „IKSC“ organizuoja neįgaliųjų vaikų (7-18 m.) popamokinį užimtumą nuo 13 val. iki 17 val., moksleivių atostogų metu organizuojamos Dienos stovyklos (nuo 9 val. iki 17 val.). Vaikams teikiamos paslaugos pagal poreikius, o tėvai turi daugiau galimybių grįžti į darbo rinką arba pagerinti savo padėtį joje.

Projekto pradžia: 2019-06-10.

Projekto pabaiga: 2020-11-13

12. Projektas „SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS“

Projekto nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001 Projekto aprašymas

13. Projektas „Antrojo  ugdymo koncentro mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant dirbtinio intelekto technologiją“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0083 Projekto aprašymas

Projekto tikslas: pagerinti matematikos dalyko mokymosi rezultatus įdiegus virtualią ugdymo aplinką. Projekto idėja: projekto mokyklose įdiegti 33 pasaulio šalyse naudojamą matematikos mokymo virtualią ugdymo aplinką su dirbtinio intelekto technologija ir pagerinti mokinių pasiekimus 20 procentų. Projekto metu bus išverstą didelė skirtingų tipų matematinių užduočių biblioteka, pritaikyta virtuali aplinka ir apmokyti mokytojai. Mokytojai mokysis, kaip naudojant dirbtinio intelekto technologija gautą mokymosi analitiką analizuoti ir remiantis ja keisti mokymo praktiką, geriau pažinti mokinius ir gerinti mokinių pasiekimus. Tai yra inovatyvus projektas, nes pasitelkiant mokymosi analitiką turinį mokiniui gali parinkti sistemą, taip iš esmės keisdama ugdymo procesus ir įgyvendindamas aukščiausios kokybės ugdymo personalizavimas. Mokymo praktikai keisti kartu įgyvendinama ugdymo įstaigų tinklaveika, kuriai naudojama tinklaveikos duomenų bazė.Įgyvendinus visus veiksmus bus kokybiškai pagerintas mokinių mokymosi procesas ir pasiekimai 20 procentų.

Atnaujinta: 2021-03-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada