Kokybės krepšelis

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

„KOKYBĖS KREPŠELIS“

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamame projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Dalyvaudama projekte, mokykla parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m.

Tikslas:
  Siekti ugdymo(si) kokybės, skatinant nuolatinę kiekvieno mokinio pažangą.
Uždaviniai:
  Tobulinti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą(si), stiprinant mokėjimo mokytis kompetenciją.
  Sukurti moderniomis ir šiuolaikiškomis priemonėmis aprūpintas mokymosi aplinkas.
Veiklos:
  Tikslingas skaitymo valandėlių organizavimas  1–4 kl. mokiniams (teksto  suvokimo gebėjimams ugdyti)
  Mokymosi pagalbos teikimas 5–8 kl. mokiniams lietuvių kalbos ir matematikos pamokose, atliepiant  individualius mokinių poreikius, dalijant klases į grupes vienos savaitinės pamokos metu.
  Patirtimi grįsto mokymosi savaičių organizavimas.
  Patyriminio ugdymo(si) stovykla 1–4 kl. mokiniams.
  Netradicinių aktyvių edukacinių, poilsio erdvių kūrimas. 
  Tėvų švietimas. Tema – „Kaip galiu padėti savo vaikui ugdyme(si)“.
  Modernių ir šiuolaikinių priemonių įdiegimas, stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, gerinant mokinių ugdymo(si) pasiekimus.
  Netradicinių aktyvių edukacinių, poilsio erdvių kūrimas keliant mokinių mokymosi motyvaciją.
  Kūrybinių industrijų laboratorijos įrengimas - integruoto kontekstinio ir patyriminio ugdymo įgyvendinimas.

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Sveika mokykla
Sveikatiada
Aktyvi mokykla