Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2020-10-01 23:46:25 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2020-10-01 01:31:41 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2020-09-26 18:53:19 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2020-09-30 04:45:34 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-29 01:10:45 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-10-01 17:32:03 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2020-09-30 22:43:46 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-10-01 09:25:46 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-09-30 01:19:31 199.69 KB
2017 metų mokyklos veiklos planas 2020-10-01 15:53:05 160.06 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2020-09-30 16:10:39 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-09-29 08:56:49 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2020-10-01 22:24:00 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2020-10-01 19:30:56 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2020-10-01 09:19:56 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2020-10-01 16:29:14 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2020-09-30 22:31:10 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2020-10-01 21:00:26 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2020-10-01 22:34:36 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2020-09-30 17:02:53 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020-09-30 21:44:44 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2020-09-28 13:08:52 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-09-30 03:57:09 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-01 17:19:50 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-10-01 02:02:39 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2020-10-01 19:02:40 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-10-01 10:25:25 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-09-30 06:31:00 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-10-01 23:59:24 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-10-01 11:16:11 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-10-01 11:34:08 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-09-22 01:58:39 91.23 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2020-09-30 21:45:35 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-09-29 06:27:36 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2020-09-30 09:35:58 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2020-10-02 02:08:56 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2020-10-01 22:35:31 202.81 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2020-09-22 02:50:42 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2020-10-01 12:27:53 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2020-09-30 06:41:30 256.61 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 2020-09-30 12:05:17 101.37 KB
Mokytojų konsultacijų teikimo grafikas 2020-10-02 00:16:55 99.01 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠO PAPILDYMAS 2020-09-30 18:37:40 354.25 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2020-10-01 09:24:54 199.54 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50