Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m. 2022-01-21 16:06:46 926.27 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2022-01-21 08:43:23 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2022-01-20 08:24:24 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2022-01-20 09:09:01 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022-01-21 15:26:51 663.07 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-19 02:07:29 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-18 23:49:31 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022-01-20 12:57:49 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2022-01-20 22:12:31 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2022-01-21 06:31:56 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2022-01-20 23:44:44 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-01-21 10:42:41 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2022-01-21 15:41:06 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2022-01-20 10:59:27 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2022-01-19 19:25:10 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2022-01-18 09:47:28 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2022-01-20 02:39:46 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2022-01-20 09:06:00 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2022-01-20 06:13:33 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2022-01-21 16:43:06 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-01-20 03:01:41 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-01-20 23:21:58 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2022-01-20 09:15:14 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-01-20 02:13:16 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2022-01-21 11:12:34 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2022-01-21 16:43:38 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2022-01-20 03:23:45 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2022-01-20 15:07:34 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2022-01-20 12:27:20 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2022-01-18 09:52:50 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2022-01-20 21:49:37 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-01-20 21:49:40 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2022-01-20 11:19:10 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-01-21 12:22:10 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2022-01-21 14:52:15 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2022-01-21 18:53:42 54.05 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2022-01-20 21:56:56 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2022-01-20 12:29:15 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2022-01-20 20:17:09 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2022-01-19 08:28:55 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-01-21 09:45:47 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2022-01-21 10:53:07 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2022-01-21 15:47:35 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2022-01-18 23:36:52 429.76 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Sveikatiada
Aktyvi mokykla