Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m. 2021-10-15 15:43:33 926.27 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2021-10-14 07:53:40 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2021-10-14 08:05:50 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2021-10-16 11:35:13 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-16 10:41:23 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-14 05:34:45 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-15 01:25:26 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2021-10-16 19:52:22 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-10-16 14:03:03 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-10-16 00:44:31 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2021-10-16 20:47:07 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-10-15 02:05:10 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2021-10-17 07:07:52 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2021-10-16 17:08:48 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2021-10-16 20:21:53 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2021-10-09 04:37:02 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-10-16 20:06:09 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2021-10-16 22:00:06 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2021-10-11 04:32:40 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2021-10-17 04:11:01 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-10-10 16:35:28 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-10-14 06:34:37 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-10-16 12:24:33 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-17 00:55:57 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-10-14 07:19:34 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2021-10-15 23:07:02 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-10-16 20:41:11 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-10-10 04:30:46 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-10-11 04:16:04 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-10-14 23:54:06 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-10-17 02:40:38 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-10-16 11:09:23 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021-10-14 03:30:22 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-10-14 07:16:07 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2021-10-13 00:01:10 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-10-15 03:58:56 54.05 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2021-10-14 02:13:39 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2021-10-16 22:12:22 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2021-10-14 15:21:50 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2021-10-17 02:23:32 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-14 07:56:56 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2021-10-14 10:53:26 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2021-10-17 05:57:08 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2021-10-10 19:38:15 429.76 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada