Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m.

2022-02-16 09:16:07 926.27 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2022-02-16 03:02:10 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2022-02-16 03:00:33 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2022-02-16 05:09:23 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-16 06:38:36 663.07 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:01:36 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:03:06 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022-02-16 03:03:44 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2022-02-16 03:05:31 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2022-02-16 03:05:54 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2022-02-16 08:29:22 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-02-16 03:06:57 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2022-02-16 03:07:31 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2022-02-16 03:08:07 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2022-02-16 03:09:05 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2022-02-16 03:10:06 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2022-02-16 03:10:34 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2022-02-16 03:11:32 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2022-02-16 03:12:07 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2022-02-16 03:12:35 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-02-16 03:12:55 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-02-16 03:13:14 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2022-02-16 03:13:24 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-16 03:14:01 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2022-02-16 03:14:20 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2022-02-16 06:39:20 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2022-02-16 03:21:23 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2022-02-16 03:22:47 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2022-02-16 03:23:51 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2022-02-16 03:24:47 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2022-02-16 06:57:47 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:25:51 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:26:04 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:30:28 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2022-02-16 03:31:07 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-02-18 10:23:55 236.55 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2022-02-16 03:57:58 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2022-02-16 03:34:24 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2022-02-16 05:19:23 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2022-02-16 03:37:17 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-02-16 03:43:15 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2022-02-16 05:55:57 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2022-02-16 03:52:35 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2022-02-16 03:52:54 429.76 KB
PUG dienotvarkė 2022 43 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2022-03-22 15:23:07 446.72 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveikatiada
Aktyvi mokykla