Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2021-07-24 18:12:51 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2021-07-24 18:49:22 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2021-07-24 18:46:22 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-07-24 19:08:59 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:26:25 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:39:50 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2021-07-24 19:12:33 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-07-24 18:16:47 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-07-24 19:04:31 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2021-07-24 18:48:03 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-07-24 18:45:31 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2021-07-24 19:08:39 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2021-07-24 18:18:08 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2021-07-24 19:27:43 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2021-07-24 18:11:54 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-07-24 19:11:46 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2021-07-24 19:28:55 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2021-07-24 18:26:56 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2021-07-24 18:25:57 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-07-24 18:13:47 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-07-24 18:24:10 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-07-24 18:23:11 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-24 18:14:22 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-07-24 18:15:14 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2021-07-24 19:05:42 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-07-24 19:27:21 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-07-24 18:14:46 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-07-24 18:15:42 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-07-24 18:22:15 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-07-24 18:39:18 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:50:36 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021-07-24 18:18:37 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-07-24 19:31:28 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2021-07-24 19:10:27 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-07-24 18:21:50 54.05 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2021-07-24 19:01:31 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2021-07-24 18:40:43 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2021-07-24 19:13:22 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2021-07-24 19:02:29 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-07-24 20:54:10 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2021-07-24 19:14:53 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2021-07-23 12:00:08 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2021-07-23 12:00:25 429.76 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Priėmimas į mokyklą
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Sveikatiada
Aktyvi mokykla