Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
2023-2027 metų strateginis planas 2023-01-04 09:52:06 1.38 MB
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m.

2023-01-04 09:52:06 926.27 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2023-01-04 09:52:06 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2023-01-04 09:52:06 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2023-01-04 09:52:06 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:06 663.07 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:07 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:07 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-01-04 09:52:07 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-01-04 09:52:08 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2023-01-04 09:52:08 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2023-01-04 09:52:08 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-01-04 09:52:09 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2023-01-04 09:52:09 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2023-01-04 09:52:10 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2023-01-04 09:52:10 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2023-01-04 09:52:10 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-01-04 09:52:11 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2023-01-04 09:52:11 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2023-01-04 09:52:11 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2023-01-04 09:52:12 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-01-04 09:52:12 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-01-04 09:52:13 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-01-04 09:52:13 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-04 09:52:13 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-01-04 09:52:14 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2023-01-04 09:52:14 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2023-01-04 09:52:15 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-04 09:52:15 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2023-01-04 09:52:15 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2023-01-04 09:52:16 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-01-04 09:52:16 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:16 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:17 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-01-04 09:52:17 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2023-01-04 09:52:18 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2023-01-04 09:52:18 236.55 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2023-01-04 09:52:19 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2023-01-04 09:52:19 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2023-01-04 09:52:19 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2023-01-04 09:52:20 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-01-04 09:52:20 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2023-01-04 09:52:20 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2023-01-04 09:52:21 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2023-01-04 09:52:21 429.76 KB
PUG dienotvarkė 2022 2023-01-04 09:52:22 43 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2023-01-04 09:52:22 446.72 KB
2022-2023 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2023-01-04 09:52:22 37.61 KB
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ 2023-01-04 09:52:23 195.04 KB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2023-01-04 09:52:23 240.59 KB
PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ DARBO GRUPĖS SUDĖTIS 2023-01-04 09:52:23 203.86 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2023-01-04 09:52:24 3.84 MB
5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis 2023-01-04 09:52:24 198.24 KB
Pradinių klasių konsultacijų tvarkaraštis 2023-01-04 09:52:24 218.47 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Aktyvi mokykla
Sveikatiada
Sveika mokykla