Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2020-07-07 10:45:14 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2020-07-08 06:26:27 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2020-07-04 02:15:53 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2020-07-07 04:53:23 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-07-02 05:08:26 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-07-08 21:46:57 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2020-07-06 03:10:42 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-07-08 17:15:26 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-07-08 04:32:13 199.69 KB
2017 metų mokyklos veiklos planas 2020-07-03 15:13:43 160.06 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2020-07-02 05:08:38 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-07-07 18:51:26 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2020-07-02 05:08:44 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2020-07-02 05:08:47 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2020-07-02 05:08:50 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2020-07-02 05:08:52 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2020-07-09 10:41:52 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2020-07-05 18:23:53 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2020-07-09 03:22:52 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2020-07-08 14:33:25 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020-07-02 05:09:07 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2020-07-10 13:32:40 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-07-02 05:09:12 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-07-02 05:09:15 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-07-10 13:31:13 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2020-07-10 06:14:35 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-07-08 22:00:35 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-07-09 13:25:51 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-07-09 09:26:16 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-07-09 13:26:55 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-07-09 16:04:44 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-07-09 14:12:30 91.23 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2020-07-07 09:25:58 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-07-10 13:33:35 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2020-07-10 14:12:35 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-2021 m. m. 2020-07-10 13:31:38 214.34 KB
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 2020-07-08 18:29:18 202.81 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2020-07-02 05:09:38 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2020-07-02 05:09:41 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2020-07-09 13:31:56 256.61 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 2020-07-09 00:18:28 101.37 KB
Mokytojų konsultacijų teikimo grafikas 2020-07-07 17:12:26 99.01 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠO PAPILDYMAS 2020-07-06 10:58:36 354.25 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2020-07-09 05:33:13 199.54 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Pamokų tvarkaraštis