Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2021-04-15 20:18:04 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2021-04-15 02:12:15 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2021-04-15 02:14:15 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-04-15 02:14:17 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-04-15 02:14:19 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-04-15 13:59:42 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2021-04-15 20:45:02 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2021-04-15 04:43:55 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2021-04-15 02:12:33 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2021-04-15 02:14:25 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-04-15 17:22:09 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2021-04-15 06:30:28 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2021-04-15 02:14:32 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2021-04-15 02:14:35 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2021-04-15 02:14:37 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-04-15 10:32:24 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2021-04-15 02:14:44 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2021-04-15 02:14:46 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2021-04-15 12:06:32 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-04-15 02:14:50 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-04-15 04:15:09 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-04-15 02:14:55 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-15 07:32:49 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-04-15 12:19:48 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2021-04-15 02:12:09 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2021-04-15 02:14:58 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-04-15 05:13:03 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2021-04-15 02:15:03 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2021-04-15 02:15:06 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-04-15 04:23:22 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-04-15 09:11:01 91.23 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021-04-15 06:33:25 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-04-15 02:15:09 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2021-04-15 02:15:11 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 2021-04-15 09:10:51 54.05 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2021-04-15 02:15:13 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2021-04-15 02:15:15 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2021-04-15 02:52:44 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2021-04-15 02:12:11 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-04-15 02:12:23 227 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Sveikatiada