Tvarkos

Tvarkos, aprašai, įsakymai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2021- 2022 ir 2022-2023 m. m.

2022-02-16 09:16:07 926.27 KB
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2022-02-16 03:02:10 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2022-02-16 03:00:33 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2022-02-16 05:09:23 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-16 06:38:36 663.07 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:01:36 414.64 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:03:06 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022-02-16 03:03:44 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2022-02-16 03:05:31 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2022-02-16 03:05:54 199.69 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2022-02-16 08:29:22 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-02-16 03:06:57 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2022-02-16 03:07:31 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2022-02-16 03:08:07 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2022-02-16 03:09:05 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2022-02-16 03:10:06 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2022-02-16 03:10:34 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2022-02-16 03:11:32 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2022-02-16 03:12:07 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2022-02-16 03:12:35 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-02-16 03:12:55 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-02-16 03:13:14 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2022-02-16 03:13:24 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-16 03:14:01 419.95 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2022-02-16 03:14:20 578.96 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2022-02-16 06:39:20 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2022-02-16 03:21:23 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2022-02-16 03:22:47 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2022-02-16 03:23:51 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2022-02-16 03:24:47 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2022-02-16 06:57:47 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:25:51 216.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:26:04 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-02-16 03:30:28 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2022-02-16 03:31:07 125.16 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-02-18 10:23:55 236.55 KB
Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas 2022-02-16 03:57:58 88.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka. 2022-02-16 03:34:24 91.59 KB
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS 2022-02-16 05:19:23 256.61 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-05-28 2022-02-16 03:37:17 199.54 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-02-16 03:43:15 227 KB
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka 2022-02-16 05:55:57 206.48 KB
Integruoto mokymo tvarka 2022-02-16 03:52:35 192.5 KB
Krizių valdymo tvarka 2022-02-16 03:52:54 429.76 KB
PUG dienotvarkė 2022 43 KB
SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 2022-03-21 2022-03-22 15:23:07 446.72 KB
2022-2023 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022-10-21 11:41:36 37.61 KB
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ 195.04 KB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 240.59 KB
PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ DARBO GRUPĖS SUDĖTIS 203.86 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 3.84 MB
5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis 198.24 KB
Pradinių klasių konsultacijų tvarkaraštis 2022-11-09 10:50:31 218.47 KB

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Aktyvi mokykla
Sveikatiada